Chytrý špičkový marketing.
view counter

Agrese a vztek

view counter

Z pětice probíraných emocí je emoce agrese, vzteku a vnitřního napětí tou nejdynamičtější − pohání člověka k akci. Nedostatek této emoce ústí v určitou životní strnulost, naopak její nadbytek věští neustálé životní změny, vnitřní boje a partnerské souboje, v širším měřítku násilí a války.

 

Hlavním orgánem agrese a vzteku jsou játra. Jaterní buňka umí s trochou nadsázky z čehokoliv, co člověk pozře v potravě, vyrobit cokoliv. Je tedy symbolem vysoké kreativity a dynamiky, jež se řadí k právě probíraným druhům emocí a z nich vyplývajících lidských vlastností. V symbolické rovině je s játry spojena síla zdravého zeleného stromu, který svými kořeny dokáže roztrhat i skálu, a živel větru jako symbol pohybu a přeměny v přírodě. Z lidských smyslů se k emoci agrese řadí zrak. Všechny prožívané pocity, které jsou spojeny se zrakovými vjemy a následným tříděním a hodnocením těchto vjemů, patří do skupiny „jaterních“ emocí.

 

Kdy člověk nejčastěji prožívá pocity agrese a vzteku:

  • když je na někoho naštvaný a v myšlenkách by nejraději druhému uškodil jak tělesně, tak mate - riálně
  • když by někomu okamžitě oplatil projevenou agresi
  • závist – pozorování druhého co má, ať je to majetek, dobré partnerské vztahy, společenské postavení nebo uznání; žárlivost na druhého člověka a neustálé pozorování, co dělá
  • je to snaha neustále věci hodnotit a komentovat; neustálé pozorování sebe sama a svých výtvorů; vzhlížení se sám v sobě − narcismus
  • vyhledávání soubojů ať fyzických, či slovních l je to sklon k neustálému poučování druhých lidí – vidím svět svýma očima a chci, aby jej ostatní viděli také tak
  • neustálé kritiky osob, věcí a událostí okolo sebe; neustálé prosazování svého ega na úkor druhých; pocit „jak budu vypadat před lidmi“; pocit studu z nahoty
  • zkoumání reality očima druhého člověka (jak by se na to dívala „autorita“ – rodič, učitel, partner), namísto sledování svého pravého já a zdravého sebeprosazení
  • krádeže (i drobné) – krádež je provedena tajně tak, aby nebyla zpozorována

 

K takzvaným jaterním orgánům patří orgány, kterými se muž a žena liší na první pohled (tj. pochva a prsní bradavky u ženy, penis u muže). To jsou zároveň také orgány, které je zvykem zakrývat před zraky ostatních, protože se za ně člověk před druhými stydí. Zároveň se ale prostřednictvím těchto rozdílů rea - li zuje milenecká touha a napětí, které vzniká mezi mužem a ženou. Bez tohoto napětí by nevznikla žádostivost po spojení, nevznikl by nový lidský život.

Od člověka, u něhož je emoce neustálého pohybu a agrese dominantní, uslyšíme často tyto promluvy: „To jsem zvědavý, co na to lidi, až to uvidí…; nevím, jak se na to budou lidi dívat…; my jim všem ukážeme…; zasluhuje… (pár facek); je ho třeba neustále sledovat; počkáme, až se nebude dívat…; já ho… (přetrhnu, až ho uvidím); vyškrábu mu oči… Typickým povoláním pro tuto emoci je soudce, advokát, učitel, policista či lékař.

Zvukový projev agrese je křik nebo řev. Charakteristická barva je zelená – barva živého jarního výhonku stromu, který právě vyrašil ze země. Vlastní vnitřní agresivitu nebo napětí překonává prvek kovu (např. pila prořeže bujné dřevo nebo mačeta proseká cestu zarostlým křovím). Prvek kovu představuje vůli člověka. Agresivita (fyzická, slovní i mimoverbální) používaná ve správné míře a v pravou chvíli je ve skutečnosti kladná emoce. Umožňuje člověku obhájit si ve vztazích hranice, kam až lidé přicházející do styku s ním mohou zajít. Neschopnost vyjádřit pocit vzteku je také jedním extrémem této emoce. Většinou je tato neschopnost spojena s prožívanými strachy člověka.

 

Jak se zbavit pocitů agrese?

Zbavit se pocitů agrese a návalů vzteku lze odstranit pomocí vizualizace. Např. můžete pozorovat své emoce během dne a přesně určit, v který okamžik a jak dlouho pociťujete vztek či vnitřní napětí, anebo uvažujete, jak by se na to díval váš partner nebo rodič. Okamžiky agrese si večer zapište. Dále si představte konkrétní situaci, v níž osekáváte sekyrou větve stromu nebo prořezáváte keře. Soustřeďte se na kovový list pily nebo na kov sekyrky a představte si své fyzické úsilí, které vynakládáte při ořezávání nebo osekávání dřeva. Pokud si během dne uvědomíte, že jste napjatí, prožíváte emoci agrese, vizualizujte si práci s pilou či sekyrkou. Pokud je prožívaná emoce správně přiřazena k emocím „jaterním“, po vizualizaci nutkavá emoce vymizí a úleva je provázena hlubokým podvědomým nádechem. K agresi a vzteku (tj. i k okruhu orgánů jater) řadíme tyto snové archetypy: akční sny; sny plné agrese; sny plné hádek; sny sexuální povahy; sny o pohlavních orgánech; sny o vlastní nahotě; sny o lesu; sny o dřevu; sny o hájích; sny o trávě apod. Pomoci mohou i vybrané preparáty firmy Joalis, které pro vás vybere terapeut ve vašem kraji.

Ing. Vladimír Jelínek
www.joalis.cz, tel. 383 321 741

 

 

...Telefonujte nejlevněji na českém trhu...