Chytrý špičkový marketing.
view counter

Alkohol a mimořádná prohlídka

view counter
11.6.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 

Dotaz:

Náš zaměstnanec odmítl provedení dechové zkoušky na alkohol. Můžete nám poradit, jestli existuje nějaký legální nástroj, jak donutit příslušného zaměstnance, aby se podrobil lékařskému vyšetření, abychom získali potvrzenou informaci, zda je pod vlivem alkoholu nebo není, tedy zda je způsobilý k výkonu práce nebo není?
 

Odpověď:

Zaměstnanec může mít podle chování zaměstnance pochybnosti o způsobilosti zaměstnance vykonávat práci z důvodu, že zaměstnanec je pod vlivem alkoholu.
Pokud zaměstnanec odmítne orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem - dechovou zkoušku (čímž porušuje ust. § 106 odst. 4 písm. i) zákoníku práce), a pochybnost zaměstnavatele o zdravotní nezpůsobilosti tak není rozptýlena, může zaměstnavatel využít další nástroje, které mu dávají zákony.
Pokud zaměstnanec vykonává činnosti, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví svoje a nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, a odmítne orientační vyšetření, provede se podle ust. § 20 odst. 2 zák. č. 65/2017 Sb. odborné lékařské vyšetření. Pokud zaměstnanec toto vyšetření odmítne, hledí se na něho, jako by byl pod vlivem alkoholu.    
V každém případě může zaměstnavatel využít  mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku podle ust. § 55 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
Zaměstnavatel má podle citovaného ustanovení právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci. Zaměstnanec je povinen ve smyslu ust.:
se pracovnělékařské prohlídce podrobit. Pokud tak neučiní, porušuje své povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k práci.
Pokud zaměstnanec porušuje povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k práci, je zaměstnavatel oprávněn využít možnosti skončení pracovního poměru s takovým zaměstnancem za zákonem stanovených podmínek. Rozhodující je přitom míra závažnosti porušení těchto předpisů (méně závažné, závažné nebo zvlášť hrubým způsobem).