ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Cestovní náhrady - podnikání

 

view counter

 Cestovní náhrady podnikajících fyzických osob

16.9.2010, RNDr. Ivan Brychta
Týká se pouze podnikajících fyzických osob a jejich spolupracujících osob, nikoliv zaměstnanců.

Zákonná ustanovení
 • § 24 odst. 2 písm. k) ZDP - vymezení daňově účinných nákladů podnikatele, spolupracující osoby, společníka v.o.s. a komplementáře k.s.
-          náhrady se totiž uznají jako daňový náklad až do maximální výše, kterou je možné vyplatit podle ZP, pokud není v ZDP dále stanoveno jinak …
 • § 24 odst. 2 písm. k) bod 2. ZDP
Jako daňově účinný výdaj (náklad) se u poplatníků s příjmy podle § 7 ZDP posuzuje zvýšené stravovací výdaje (stravné) při tuzemských pracovních cestách delších než 12 hodin v kalendářním dnu, zahraniční stravné a kapesné při zahraničních pracovních cestách pro poplatníky s příjmy podle § 7, a to maximálně do výše náhrad vymezených pro zaměstnance státních organizací [uvedených v § 6 odst. 7 písm. a) ZDP]
Pravidelným pracovištěm pro poplatníky s příjmy podle § 7 ZDP se mimo bydliště také rozumí místo podnikání uvedené v živnostenském nebo jiném obdobném povolení k podnikání.
 • § 24 odst. 2 písm. k) bod 1. ZDP
Daňově účinnými jsou výdaje (náklady) na ubytování, na dopravu hromadnými dopravními prostředky a nezbytné výdaje spojené s pracovní cestou v prokázané výši.
 • Pro silniční motorová vozidla platí následující pravidla (§ 24 odst. 2 písm. k) bod 3 a 4):
-          Pokud je silniční motorové vozidlo zahrnuto v obchodním majetku (§ 4 odst. 4 ZDP) nebo v nájmu, jsou daňově uznatelné náklady na pohonné hmoty v prokázané výši (doklady o čerpání pohonných hmot). Najatým vozidlem rozumíme jak vozidlo vypůjčené, tak vozidlo užívané na základě finančního pronájmu s následnou koupí hmotného majetku.
Daňově účinné jsou i ostatní náklady na dopravu takovým vozidlem v prokázané výši.
Pouze u zahraničních pracovních cest, při kterých výdaje (náklady) na pohonné hmoty nelze prokázat, je daňově účinnou náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty, a to s použitím tuzemských cen pohonných hmot platných v době použití vozidla.
Kromě uvedených nákladů poplatník vozidlo v obchodním majetku odpisuje, u pronajatého vozidla je daňovým nákladem nájemné, u finančního pronájmu s následnou koupí s přihlédnutím ke specifikům leasingu.
-          Jedná-li se o vlastní silniční motorové vozidlo nezahrnuté do obchodního majetku poplatníka – fyzické osoby, je možné jako daňově účinný výdaj (náklad) uplatnit náklady:
-          ve výši sazby základní náhrady, a to maximálně do výše sazby základní náhrady vymezené pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) (ale jen pokud vozidlo nikdy nebylo v obchodním majetku plátce, nikdy nebylo předmětem finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, kdy nájemné či jeho část poplatník uplatnil jako daňový výdaj, a nejedná se o vozidlo vypůjčené)
Poznámka: výše pro rok 2010 = 3,90 Kč u osobních silničních motorových vozidel; při použití přívěsu se zvýší o 15 %, u nákladních automobilů a autobusů = 3,90 Kč / km
-          a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty, přitom se vychází z výše ceny:
-          doložené doklady o nákupu anebo
-          podle vyhlášky MPSV, shodné jako u pracovních cest zaměstnanců (tj. pro rok 2010 vyhlášky č. 462/2009 Sb.).
Příklad: Poplatník použil v rámci podnikání k pracovní cestě v roce 2010 vlastní nákladní vozidlo, které nebylo nikdy zahrnuto v jeho obchodním majetku, nebylo předmětem pronájmu a není vypůjčené. Ujel celkem 300 km při průměrné spotřebě dle technického průkazu 10 litrů nafty na 100 km. Cenu pohonných hmot je schopen doložit paragonem na čerpání motorové nafty, cena za litr byla 30 Kč.
Výše daňového nákladu: 300 x 3,90 + 10/100 x 300 x 30 = 1 170 + 900 = 2 070 Kč.
 
Pokyn D-300
Názor MF vyjádřený v pokynu D-300 (viz Finanční zpravodaj 11/2006), body 22 - 27 k § 24 odst. 2:
 • Vozidlem v pronájmu (nájmu) podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP se rozumí také vozidlo najaté v půjčovně vozidel.
 • U plátců DPH se zahrne do daňových výdajů cena za spotřebované pohonné hmoty bez daně z přidané hodnoty, jestliže je tato uplatňovaná jako odpočet u daně z přidané hodnoty.
 • Pro účely uplatnění daňových výdajů na pohonné hmoty, pokud správce daně nestanoví jinak, vede poplatník evidenci jízd tak, aby takto vynaložené výdaje (náklady) mohl prokázat (§ 24 odst. 1 ZDP). V evidenci jízd jsou uváděny minimálně tyto údaje: datum jízdy, cíl jízdy, účel jízdy, ujeté km. Dále poplatník vede údaje o typu vozidla, registrační značce (státní poznávací značce), stavu ujetých km k 1. lednu (případně k datu zahájení činnosti nebo zahájení používání vozidla) a k 31. prosinci kalendářního roku (případně k datu ukončení činnosti nebo ukončení používání vozidla).
 • Vlastním motorovým vozidlem, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, ale v obchodním majetku poplatníka zahrnuto bylo, se rozumí vozidlo téhož poplatníka (např. podnikatel vozidlo vyřadil z obchodního majetku a toto vozidlo používá nadále pro vlastní potřebu a zčásti pro podnikání).
 • Náhradou daňových výdajů za spotřebované pohonné hmoty se rozumí částka stanovená v závislosti na počtu ujetých km, nákupní ceně pohonných hmot a na aritmetickém průměru všech údajů o spotřebě pohonných hmot uvedených výrobcem nebo dovozcem v technickém průkazu motorového vozidla. Pokud nejsou v technickém průkazu motorového vozidla uvedeny žádné údaje nebo je uveden pouze údaj o spotřebě pohonných hmot podle české státní normy, stanoví se údaj o spotřebě pohonných hmot podle údaje o provozní spotřebě pohonných hmot doplněného do technického průkazu oprávněným orgánem s odkazem na údaj stanovený autorizovanou zkušebnou. U vozidel kategorie M1, resp. N1 - viz příloha k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a příloha č. 18 k vyhlášce č. 341/2002 Sb. Spotřeba pohonných hmot u osobních a nákladních automobilů kategorie N1 a M1pro daňové účely, pokud tento údaj není uveden v technickém průkazu.

 

Motorové vozidlo
Spotřeba pohonných hmot v l/100 km
Druh
Kategorie
Benzin
Motorová nafta
osobní automobil
M1
6,9
5,8
nákladní automobil
N1
7,6
6,4
osobní automobil s automatickou převodovkou
M1
7,6
6,4
nákladní automobil s automatickou převodovkou
N1
8,4
7,0
Je-li však v technickém průkazu vedle údaje o spotřebě podle české státní normy uveden také údaj o spotřebě pro účely normování „S“, lze použít tento údaj samostatně.
 
 • Pokud poplatník uplatňuje daňové výdaje na pohonné hmoty ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty, lze v závislosti na používaném způsobu evidence spotřebu pohonných hmot zjišťovat jako úhrn dílčích výdajů (nákladů) za spotřebované pohonné hmoty za celý vozový park poplatníka.
  • § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP - paušální výdaje na dopravudaňovým výdajem je:

Paušální výdaj na dopravu
-          paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (= nejen auto, ale i motorky…)
-          a to 5 000 Kč / za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období, ve kterém využíval příslušné vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů (kromě § 10) a nepřenechal vozidlo ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě,
pokud
-          se neuplatní náklad podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 4 ZDP (prokazatelný náklad při použití vozidla v obchodním majetku nebo v nájmu)
další související pravidla:
-          při částečném použití jako daňového nákladu lze na takové silniční motorového vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje ve výši 80 % této částky (označeno jako „krácený paušální výdaj na dopravu“),
-          uplatní-li poplatník u některého vozidla krácený paušální výdaj na dopravu, potom pro účely ZDP platí, že ostatní vozidla, u nichž uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů,
-          pro účely ZDP bude platit, že poplatník užívá vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak,
-          paušální výdaj bude možno uplatnit v přiznání nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu
§ 25 odst. 1 písm. zp) ZDP - související nedaňové náklady při uplatnění paušálu na dopravu:
-          na spotřebované pohonné hmoty a parkovné vynaložené v souvislosti s užíváním vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu,
-          20 % ostatních nákladů vynaložených v souvislosti s vozidlem, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu,
-          u vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu, nelze dále uplatnit náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty,
-          krácení odpisů v § 28 odst. 6 ZDP doplněno tak, že při odpisování silničního motorového vozidla, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu, se poměrnou částí odpisů rozumí 80 % odpisů.