ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

view counter

ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

31.5.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Po zrušení platnosti české technické normy ČSN 34 3100 byla problematika činností na elektrických zařízeních řešena mezinárodní technickou normou ČSN EN 50110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních v několika edicích. Předchozí edice ČSN EN 50110-1 ed. 3 z ledna 2014 byla převzata v angličtině. ČSN EN 50110-1 ed. 3 z května 2015 nahradila tu předchozí a od 11. 2. 2016 nahrazuje normu ČSN EN 50110-1 ed. 2. Do uvedeného data platí obě souběžně.
Obecně lze uvést, že nová norma obsahuje následující rozdíly:
  • upřesnění odpovědných osob,
  • doplnění některých ustanovení a příloh,
  • některé slovní změny (na ty, které zásadně mění normu bude upozorněno v dalším textu). 
Dále uvádíme porovnání norem ed. 2 a ed. 3 v částech, kde se zásadně liší. 
 
1.  Definice (čl. 3)
V úvodní poznámce se odkazuje na mezinárodní elektrotechnický slovník, přístupný on-line na internetové adrese www.elektropedia.org
Pojem elektrické zařízení je nahrazen pojmem elektrická instalace - obsah je shodný.
Osoba odpovědná za elektrická zařízení odpovídá mimo bezpečného provozu el. zařízení i za stanovení pravidel, organizaci nebo upořádání. 
Nově je zavedena osoba pověřená kontrolou el. zařízení během pracovních činností. Tato osoba odpovídá za bezpečný stav el. zařízení během práce na něm a v jeho blízkosti. Poznámka vysvětluje, že má posoudit následky práce na el. zařízení i účinku elektirckého zařízení na pracující osoby. 
Upřesněný je pojem pracoviště jako místo, prostor nebo oblast kde se má pracovat, pracuje nebo pracovalo. 
Nově jsou zavedeny pojmy:
Autorizace - oficiální povolení v písemné formě nebo v souladu s platnou legislativou.
Povolení k zahájení práce - přímý pokyn pracovníkům na pracovišti k zahájení práce po provedení všech bezpečnostních opaření.
Zkoušečka napětí - přenosný přístroj k ověření přítomnosti či nepřítomnosti provozního napětí a ověření, že zařízení je připraveno k uzemnění.
Přenosná zkratovací a uzemňovací soustava - přenosné zařízení ručně spojené s částmi izolačních prvků el. instalace pro potřeby zkratování a uzemnění.
 
2. Základní principy (čl. 4)
Je upřesněno, že osoby pracující na el. zařízení musí postupovat podle místních pracovních předpisů a pokynů (v předchozí normě se to mělo vyžadovat).
Osoba odpovědná za el. zařízení může být fyzická osoba jak z vlastní, tak z jiné organizace. V případě osoby z jiné organizace je vyžadováno písemné pověření se stanovením rozsahu zařízení, za které odpovídá a doby platnosti pověření. Obdobně písemně se postupuje při přenesení osoby odpovědné na další osobu. 
K zahájení činnosti na el. zařízení musí dát vedoucímu práce souhlas osoba pověřená kontrolou el. zařízení během pracovní činnosti. 
Jednou a touž fyzickou osobou může být osoba odpovědná za el. zařízení, osoba pověřená kontrolou el. zařízení během pracovních činností a vedoucí práce. 
Před zahájením práce si musí vedoucí práce s osobou pověřenou kontrolou el. zařízení během pracovních činností (dříve osobou odpovědnou za elektrické zařízení) ujasnit uspořádání elektrického zařízení které umožňuje provádět vlastní činnost. 
Podmínky, kdy si může osoba znalá stanovit bezpečný pracovní postup u jednoduchých zařízení jsou:
  • provádění jednoduchých prací,
  • při údržbě podle schválených postupů. 
Osoba pověřená kontrolou elektrických zařízení během pracovních činností musí být o plánované práci informována před zahájením prací. 
Veškerá hlášení musí obsahovat jméno a příjmení, v případě potřeby pozici osoby předávající informace. 
Pokud osoby na pracovišti hovoří různými jazyky, musí být předem stanoven jazyk, kterému osoby rozumějí. 
Nový odst. 4.9 Nouzová opatření 
Nouzová opatření pro zajištění bezpečnosti při mimořádných událostech (úrazu el.proudem) včetně jejich realizace musí vypracovat osoba odpovědná za el. zařízení. 
Do tohoto článku bylo přemístěno ustanovení o první pomoci při zranění pracujících osob.
 
3. Pracovní postupy (čl. 6)
Obecně platí, že před provádění prací musí být vyhodnocena rizika při práci a přijata z toho vyplývající ochranná opatření. 
Souhlas k zahájení prací může dát jen osoba pověřená kontrolou el. zařízení během pracovní činnosti. To platí i při přerušení činnosti, kromě krátké přestávky přímo na pracovišti. 
Pro podporu činnosti osoby pověřené kontrolou el. zařízení během pracovní činnosti jí má vedoucí práce informovat o povaze práce, místě jejího konání a důsledcích na el. zařízení. 
Zvláště pro složitou práci se doporučuje tyto informace podávat písemně. 
Při práci bez napětí mohou znalé a poučené osoby pracovat samy, ostatní pod dohledem osoby znalé (dříve dohled i u osoby poučené).
Při přerušení práce a odchodu z pracoviště, kdy pracoviště nemůže být trvale pod kontrolou, musí být před zahájením prací stav bez napětí opět ověřen, mimo pracoviště trvale uzemněné a zkratované. 
Při uzemňování uzemňovačem, který je také ovladatelný z místa a jeho funkci lze ověřit vizuálně, musí být zkratování a uzemnění všech vodičů spolehlivě ověřeno. 
Při práci na venkovních vedeních malého a nízkého napětí, která jsou nad úrovní hlavy se doporučuje uzemnění všech vodičů co nejblíže pracoviště (včetně nulového a spínacích pro veřejné osvětlení apod.). Vždy musí být uvedené vodiče alespoň zkratovány. 
Uzemnění a zkratování na holých vedeních a vodičích vysokého napětí, pokud není na dohled z pracoviště, musí být provedeno ještě přenosnou zkratovací soupravou na hranici pracoviště, nově se připouští dodatečná signalizace stavu napětí nebo jiné rovnocenné opatření. 
Pro povolení zahájení prací v blízkosti živých částí je nezbytný souhlas osoby pověřené kontrolou el. zařízení během pracovní činnosti. Té ohlásí vedoucí práce i připravenost zařízení k opětovnému zapnutí oznámením o ukončení práce a schopnosti zařízení uvést je do provozu. 
K používanému nářadí výstroji a přístrojům musí být výrobcem dodán návod k použití.
Při přípravě a organizaci práce jsou povinnosti osoby odpovědné přeneseny na osobu pověřenou kontrolou el. zařízení během pracovní činnosti. S tou spolupracuje rovněž vedoucí práce. 
Jestliže na rozsáhlém pracovišti vysokého napětí je nutné prováděním dozoru pověřit další osobu, musí být osobou znalou nebo poučenou. 
Při umísťování ochranných prostředků (zábrany, přepážky, kryty, izolační zákryt) vně ochranného prostoru musí být zařízení vypnuto nebo použity pracovní postupy zabraňující vniknutí do ochranného prostoru. 
Při provádění stavebních a jiných neelektrických pracích je zdůrazněno upozornění na dodržení stanovených vzdálenosti při manipulaci s houpavými břemeny a přepravním zařízením. 
 
4. Údržba (čl. 7
Při údržbových pracích na el. zařízení musí být jmenována osoba odpovědná za tyto práce, která je tímto pověřena jako vedoucí práce. Osoby vykonávající tyto práce musí být znalé nebo poučené. 
Dočasné přerušení práce a oznámení o stavu el. zařízení po ukončení práce se oznamují osobě pověřené kontrolou el. zařízení během pracovních činností (dříve osobě odpovědné). 
 
5. Přílohy 
příloze A tabulce A.1 je doplněna poznámka - uvedené hodnota DL a DV se mohou používat i pro soustavy DC do 70 kV.
Příloha B nově obsahuje část B.1 příklad úrovně odpovědnosti na obrázku s uvedenými příklady odpovědnosti u soukromých osob, malé firmy nebo živnostníka, velké společnosti.
Ověření oprávnění pro práci pod napětím se má  provádět při organizační změně struktury firmy (nikoliv při změně vedení firmy). 
Do normy je doplněna části B.6 Nebezpečí oblouku.
Elektrický oblouk nelze nikdy předem vyloučit a proto musí být provedena spolehlivá ochrana. Oblouk nevzniká jen při zkratu, ale i při odpojování zařízení.
Tepelné působení oblouku je závislé na kapacitě zkratu a podmínkách přenosu tepla, přičemž přenos není závislý na napětí. 
Oblouk mohou doprovázet další jevy jako rázová vlna  a výron částic, elektromagnetické záření vysoké intenzity, silná rána, výron jedovatých plynů a částic. 
Vhodnými OOP lze snížit tepelné účinky oblouku. 
Riziko od el. oblouku má být vyhodnoceno s ohledem na prováděné činnosti i zúčastněné osoby a jejich polohu a musí být přijata přiměřená opatření. 
Dále je doplněna část B.7 Nouzová opatření
Doporučuje se, aby osoba odpovědná za el. zařízení na základě posouzení rizika v místech kde je to nutné vypracovala a zavedla havarijní opatření. Dále jsou uvedeny příklady nouzových opatření. 
 
6. Závěr 
Tento článek nenahrazuje přesné znění normy, pouze upozorňuje na změny k nimž došlo v souvislosti s nabytím platnosti ČSN EN 50110-1 ed. 3. Proto je žádoucí, aby všechny organizace, které se zabývají činnostmi na el. zařízeních měly originální znění normy k dispozici a hlavně podle ní postupovaly. 
Zásadní změny v normě proti ed. 2 obsahují následující články (číslováno podle ed. 3):
3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.4.9, 3.4.10, 3.5.5, 3.5.6, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.9, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.4.1, 6.2.5.1, 6.2.5.2, 6.2.5.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8.2, 6.3.8.3, 6.3.10, 6.3.11, 6.4.2.3, 6.4.2.4, 6.4.4, 7.2.2, 7.2.3, 7.4.1, 7.5, 7.6, příloha A tab. A.1, příloha B B.1, B.2.1, B.6, B.7.
 
 
 

Kontroly na úseku pracovní doby ve směnných a nepřetržitých pro…

24.5.2015, Mgr. Ivona Foltisová, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)
 
Mnoho zaměstnavatelů ještě nevzalo na vědomí, že právní úprava zavedla vedení začátku a konce směn a dalších částí pracovní doby zaměstnance. Inspektoři práce se stále setkávají s tím, že odpracovaná směna je vykázána pouze čárkou jako přítomností. V takových případech je obtížné prokazovat čerpání přestávek v práci, práci přesčas, čerpání náhradního volna, překážek v práci atd. Přesná evidence pracovní doby však představuje podklad pro výpočet mezd a platů zaměstnanců.
Také počet podnětů týkajících se této oblasti je velmi vysoký, problematika pracovní doby tvoří každoročně vedle odměňování podstatnou část všech přijatých podnětů. Inspektoři Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) proto v rámci konkrétně specifikovaného hlavního úkolu kontrolní činnosti v roce 2014 provedli celkem 944 kontrol zaměřených především na rozvrhování a evidování pracovní doby ve směnných a nepřetržitých provozech v návaznosti na odměňování zaměstnanců včetně příplatků za práci přesčas, v noci, ve svátek atd. Cílem těchto kontrol se stali zaměstnavatelé působící v oblastech: maloobchod, restaurační zařízení, zdravotnictví nebo sociální služby, montážní provozy, zpracovatelský průmysl v potravinářství, bezpečnostní a hlídací služby.
U zdravotnických záchranných služeb se takto zaměřené kontroly uskutečnily s odstupem několika let. Je vždy nezbytné zajistit nepřetržitý a plnohodnotný provoz této veřejné služby i s omezenými finančními prostředky. Proto zde dochází k překračování povolené délky směny, nedodržování doby odpočinku a kumulaci směn kombinací pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti. Mezi směnné provozy s největším počtem zjištěných nedostatků patří restaurační zařízení, ubytovny a hotelové provozy. Jedná se o provozovny, kde se velmi často střídají zaměstnanci, zaměstnání bývá často krátkodobá, písemně je pracovněprávní vztah uzavírán se zpožděním. Za těchto výchozích podmínek pak často dochází také k porušování pracovněprávních předpisů v oblasti pracovní doby, jejíž evidence není řádně vedena, rozpis směn nebývá často zpracován s předstihem. V oblasti maloobchodu se situace oproti výsledkům kontrol z předchozích let zlepšila, zejména pak ve větších prodejnách a supermarketech. Větší problémy inspektoři naopak zjistili v malých provozovnách, kde se střídá malý počet zaměstnanců.
Tiskové materiály SÚIP