Chytrý špičkový marketing.
view counter

Daně 2012 - podnikání

view counter

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob

25.11.2011, Zdroj: Česká daňová správa
Na stránkách České daňové správy se objevilo několik upozornění Generálního finančního ředitelství. Ta se týkají tiskopisů pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob za rok 2011 i pro období roku 2012.
 
1.      Upozornění k tiskopisům pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
a) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 
b) Daň z příjmů vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně
 
Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na tiskopisy za zdaňovací období 2011 a pro zdaňovací období 2012
UPOZORNĚNÍ: S účinností od 1.1.2011 na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, se daň vybíraná srážkou včetně daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků stala daní vyměřovanou (tzn. již za zdaňovací období 2010). Tato skutečnost je zohledněna v  obou tiskopisech vyúčtování za zdaňovací období 2011. Věnujte proto při vyplnění tiskopisu vyúčtování velkou pozornost pokynům k vyúčtování. Zásadní změna: Opravy zdaňovacího období 2010 (včetně ročního zúčtování za 2009 provedeného v roce 2010) je nutné řešit formou dodatečného vyúčtování ke zdaňovacímu období 2010 a nepatří do vyúčtování za zdaňovací období  2011.
Upozornění pro plátce daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období 2011
Uveřejněný tiskopis: "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" označený 25 5466 MFin 5466 vzor č. 14, pokyny k jeho vyplnění "Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" označené 25 5466/1 MFin 5466/1 vzor č. 10 se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2011/za část zdaňovacího období 2011/2012. Pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, který ve zdaňovacím období tohoto vyúčtování prováděl opravy srážení podle § 38d zákona o daních z příjmů, je povinnou přílohou vyúčtování "Příloha k Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob" označená 25 5466/A MFin 5466/A vzor č. 10 .
Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně pokynů a příloh
Uveřejněný tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (25 5459 MFin 5459 vzor č. 17), pokyny k jeho vyplnění (25 5459/1 MFin 5459/1 vzor č.16) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2011/příp. za část zdaňovacího období 2011/2012. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce daně podle § 38j zákona o daních z příjmů Příloha č. 1 "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2011" (25 5490/1 MFin 5490/1 vzor č. 11) a pro plátce daně, kteří zaměstnávali poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů Příloha č. 2 "Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů"(25 5530 MFin 5530 vzor č. 8). Dále je povinnou přílohou pro plátce daně provádějící opravy podle § 38i zákona o daních z příjmů "Příloha č. 3 k Vyúčtování (25 5490 MFin 5490 vzor č. 12), případně "Příloha č. 4 k Vyúčtování" (25 5531 MFin 5531 vzor č. 7).
 
Upozornění pro plátce daně, kteří zaměstnávají daňové nerezidenty:
 Z ustanovení § 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování  daně z příjmů ze závislé činnosti  pouze elektronicky u plátců daně u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), termín pro podání tohoto vyúčtování je do 20. března 2012. Povinnost ze zákona o daních z příjmů podávat výše uvedené vyúčtování včetně příloh elektronicky nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet těchto poplatníků v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob. Termín pro podání 20. března 2012 platí  i pro  plátce daně, kteří podají uvedené vyúčtování elektronicky, aniž by jim to zákon o daních z příjmů ukládal.
Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.
 
Tiskopis - 25 5241 MFin 5241 vzor č. 6
na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2012 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (§ 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů).
 
Tiskopis - 25 5246 vzor č. 6
na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2012 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (§ 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů).  
 
Tiskopis - 25 5460/1 MFin 5460/1 vzor č. 16
Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2011  
 
Tiskopis 25 5460 MFin 5460 vzor č. 19
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
 
Upozornění k tiskopisu "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2011" (Příloha č. 1 vyúčtování, tiskopis 25 5490/1 MFin 5490/1 - vzor č.11 )
Do počtu zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona daních z příjmů zahrnují  se zahrnují i zaměstnanci ve služebním poměru, kromě zaměstnanců, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Připomínáme, že na Přílohu č. 1 se uvádí počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů (tzn. i v případě zdanění srážkou podle zvláštní sazby daně).
Čísla obcí (ZÚJ) pro vyplnění tiskopisu "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2011"
Údaje o obcích České republiky uvedené v odkazu jsou přílohou Vyhlášky MF 259/2011 Sb.., která mimo jiné obsahuje sloupce Název obce a Kód základní územní jednotky (ZÚJ).
Kódy států pro vyplnění Přílohy č. 2 - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů" (25 5530 MFin 5530 vzor č.8) a "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2011" naleznete Kódy států
 
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (Tiskopis 25 5457 MFin 5457 – vzor č. 21)
Pro zdaňovací období 2012 není vydáván nový vzor tiskopisu. Vzor č. 21 doporučujeme použít zejména u zaměstnanců s nástupem do zaměstnání v roce 2012 a u zaměstnanců, kteří budou podepisovat nové „Prohlášení“. Pro ostatní zaměstnance pro zdaňovací období 2012 lze používat i předcházející (podepsané) vzory 20 – 17, s tím, že budou opraveny dle aktuálního znění zákona o daních z příjmů.
 
 
2.      Upozornění pro poplatníky daně z příjmů FO na elektronické zveřejnění tiskopisů za zdaňovací období započatá v roce 2011, před jejich vydáním tiskem.
Pro potřebu poplatníků, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2011 již v průběhu roku 2011, se elektronicky zveřejňují následující tiskopisy: 
 
·        25 5405 MFin 5405 - vzor č. 18 - Přiznání k DPFO - základní část
·        25 5405/1 MFin 5405/1 - vzor č. 19 - pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2011
·        25 5405/P1 MFin 5405/P1 - vzor č. 7 - příloha č.1
·        25 5405/P2 MFin 5405/P2 - vzor č. 7 - příloha č.2
·        25 5405/P3 MFin 5405/P3 - vzor č. 7 - příloha č.3
·        25 5405/a MFin 5405/a - vzor č. 2 - samostatný list
·        25 5405/b MFin 5405b - vzor č. 2 - seznam podle § 38f
·        25 5405/c MFin 5405c - vzor č. 5 - výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením
·        25 5405/P6 MFin 5405/P6 - vzor č. 1 - příloha k § 34 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.

 

 

 

 

Odměny jednatelů a členů představenstva daňově uznatelné od 2012

22.11.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer
 
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o nemocenském pojištění a dalších souvisejících předpisů od roku 2012.
Do okruhu nemocensky pojištěných osob v zákoně o nemocenském pojištění jsou přidány následující osoby:
  • společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,
  • prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
  • členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů,
  • likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
  • vedoucí organizačních složek zahraniční právnické osoby, jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice.
Do zákona o důchodovém pojištění je dále doplněno, že pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni dále:
  • členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů,
  • likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
  • vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je trvale v České republice.
Zároveň se v ustanovení § 25 zákona o daních z příjmů zrušují slova, podle nichž odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob jsou nedaňovým nákladem.
Od roku 2012 se z odměn jednatelů a dalších osob v orgánech právnických osob bude odvádět pojištění. Zároveň půjde o daňové náklady.