ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Daňové zvýhodnění a daňový bonus

view counter
5.2.2016, Zdroj: Finanční správa

  •  
Tento příspěvek Vám nabídne několik odpovědí na dotazy týkající se daňového zvýhodnění a daňového bonusu za uplynulé zdaňovací období.

Daňové zvýhodnění
Jaká výše daňového zvýhodnění je platná pro zdaňovací období 2015?
Podle § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů má poplatník uvedený v § 2 téhož zákona nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, ve výši 13  404 Kč ročně (1 117 Kč měsíčně) na jedno dítě, 15 804 Kč ročně (1 317 Kč měsíčně) na druhé dítě a 17 004 Kč ročně (1 417 Kč měsíčně) na třetí a každé další dítě, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b zákona o daních z příjmů. Poplatník o daňové zvýhodnění sníží daň stanovenou podle § 16 zákona o daních z příjmů včetně případného solidárního zvýšení daně podle § 16a zákona o daních z příjmů, případně sníženou podle § 35 nebo § 35ba zákona o daních z příjmů. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu:        
  • je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely ustanovení § 35c zákona o daních z příjmů dohromady,
  • výše požadovaného daňového zvýhodnění není závislá na pořadí, v jakém se děti narodily, ale na dohodě mezi poplatníky.
Kdo může uplatnit daňové zvýhodnění?
Daňové zvýhodnění může uplatnit daňový rezident ČR. Daňový nerezident ČR může daňové zvýhodnění uplatnit pouze, pokud je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, příjmů osvobozených od daně nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 35c odst. 5 zákona o daních z příjmů). Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje poplatník potvrzením zahraničního správce daně. V obou případech platí při uplatnění výdajů procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů omezení možnosti uplatnit daňové zvýhodnění dané ustanovením § 35ca tohoto zákona.

Daňový bonus
Kdo může ve zdaňovacím období 2015 uplatnit daňový bonus a v jaké výši?
Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období 2015 měl příjem podle §  6, 7, 8 nebo § 9 zákona o daních z příjmů alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. 55 200 Kč. Podle § 35c tohoto zákona může poplatník daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč ročně. U poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9 zákona o daních příjmů, nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně a příjmy, které jsou podle § 38f zákona o daních z příjmů vyjmuty ze zdanění. Zahrne-li však poplatník příjmy zdaněné v průběhu zdaňovacího období srážkou podle zvláštní sazby daně do ročního základu daně v daňovém přiznání, pak se tyto příjmy do limitu pro výplatu daňového bonusu stanoveného ve výši šestinásobku minimální mzdy započtou.