Chytrý špičkový marketing.
view counter

DPH v roce 2012 - podnikání


view counter

Co přinese novela zákona o DPH 2012?

15.11.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer
 
Od 1. ledna 2012 dojde ke zvýšení snížené sazby daně z 10 % na 14 %. Základní sazba daně ve výši 20 % zůstává zachována. Přechodné ustanovení mezi roky 2011 a 2012 řeší zúčtování záloh, včetně fiktivního dne uskutečnění zdanitelného plnění u dodání vody, elektřiny, tepla, chladu atd.
Od 1. ledna 2013 novela počítá se zavedením jednotné sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 %.
Novela umožňuje použít pro opravovaný základ daně v cizí měně kurz platný k prvnímu pracovnímu dni kalendářního roku. Dodavatel má na výběr, zda použije kurz původního zdanitelného plnění nebo kurz platný první pracovní den kalendářního roku. Tato možnost však může být problematická pro odběratele, který má povinnost snížit nárok na odpočet v tom zdaňovacím období, kdy se dozví o rozhodných okolnostech pro vznik povinnosti provést opravu základu daně, pokud není jasné, jaký kurz přepočtu dodavatel zvolí.
Mění se ustanovení o náležitostech opravného daňového dokladu, kdy plátce může na opravném daňovém dokladu uvést pouze souhrnné rozdíly a nemusí uvádět odkazy na veškeré původní doklady. Doposud tato zjednodušení byla uvedena pouze v Informaci Generálního finančního ředitelství k uplatňování DPH u tzv. bonusů a skont ze dne 29. 4. 2011.
Po novele bude opět možné prokazovat chybějící náležitosti daňového dokladu vč. DIČ i jiným způsobem, pokud nebudou uvedeny na dokladu.
Novela stanoví u technického zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor období úpravy nároku na odpočet na deset let místo současných 5 let.
Od 1. 1. 2012 se bude ručení za nezaplacenou DPH dodavatelem vztahovat i na případy, kdy odběratel zaplatí za zdanitelné plnění dodavateli na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko a dodavatel DPH uvedenou na faktuře nezaplatí správci daně.
Od 1. 1. 2012 vstupuje v účinnost již platné ustanovení § 92e zákona o DPH, které přenáší povinnost přiznat daň u stavebních prací z dodavatele (českého plátce daně) na odběratele (českého plátce daně). Režim přenesení daňové povinnosti vyžaduje vést speciální evidenci pro daňové účely a předkládat správci daně výpis z této daňové evidence ve formátu a struktuře jím upraveným.
Novela nově definuje zdravotní služby a související služby v návaznosti na nově přijaté zákony.
Nastudujte si již nyní změny v zákoně o DPH, které nás čekají od 1. 1. 2012.
 
 
 
 
 

Přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví

10.11.2011, Zdroj: Česká daňová správa
 
Od 1. 1. 2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Vzhledem k velké množině plátců DPH, kterých se toto ustanovení může dotknout, Generální finanční ředitelství zveřejnilo dnes na svých internetových stránkách informační materiál, který k tomuto tématu zpracovalo ve spolupráci s Ministerstvem financí.
Režim přenesení daňové povinnosti – tzv. revers charge – je v rámci mechanismu uplatňování DPH režimem specifickým. Na rozdíl od běžného mechanismu uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má poskytovatel plnění (plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesení daňové povinnost je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. Plátce, který dotčené zdanitelné plnění uskutečnil, vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH – místo toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.
Podle této úpravy je tedy uvedený režim povinen použít plátce, který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost.
Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud plátce poskytuje stavební nebo montážní práce příjemci plnění, který není plátcem DPH a samozřejmě i pokud neplátce poskytuje takové práce plátci. Jestliže příjemce plnění (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu, není v postavení osoby povinné k dani, a tedy v tomto případě se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti.
 
 
 
 
 

Ručení v daňovém řízení - 1. část

4.11.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer
 
Pokyn se zaobírá právní úpravou zákonného ručení s dopadem do daňového řízení. Z pokynu vybíráme:
1.      V dani darovací a dani z převodu nemovitostí je nabyvatel nemovitosti ručitelem za daň. Neruší za příslušenství na dani. Ručení vzniká zároveň se vznikem daňové povinnosti. Ručitel není solidárním dlužníkem spolu s poplatníkem.
2.      V DPH je zavedeno ručení za daň nezaplacenou odběratelem v případě zdanitelného plnění s místem plnění v ČR, pokud odběratel věděl nebo vědět měl a mohl, že daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, poskytovatel zdanitelného plnění se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody. Odběratel rovněž ručí za neodvedenou daň, pokud je úplata za zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny. Ručitele se odběratel může stát u plnění uskutečněných od 1. dubna 2011. Ručení se lze zbavit zasláním DPH na speciální účet u správce daně dodavatele.
3.      Ručení za závazky společnosti podle obchodního zákoníku vždy znamená i ručení za daňové dluhy společnosti vč. příslušenství. Společníci veřejné obchodní společnosti ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně. Nově přistupující společník ručí i za závazky vzniklé před jeho přistoupením. Oproti tomu společníci společnosti s ručením omezeným ručí pouze do výše nesplacené výše vkladu a zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká.
4.      V některých případech vyplývá ručení při přeměnách.
 
 
 
 
 

Ručení v daňovém řízení - 2. část

14.11.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer
 
Postavení ručitele popisuje daňový řád, který se použije i na výzvy k úhradě nedoplatku ručitelem do konce roku 2010, než byl zákon o správě daní a poplatků nahrazen daňovým řádem. Ručení je závislé na existenci závazku hlavního, za který ručitele ručí. Pravidla pro postup proti vůči ručiteli:

  • Ručitel je povinen uhradit dluh teprve tehdy, když jej odmítne uhradit dlužník hlavního závazku.
  • Za okamžik uplatnění ručení je třeba považovat den oznámení výzvy k úhradě nedoplatku ručiteli.
  • Zánikem daňového subjektu bez právního nástupce ani smrtí bez dědice povinnost uhradit nedoplatek na dani ručitelem nezaniká.
  • Ručitel má obdobná práva jako daňový subjekt, například má právo nahlížet do spisu ve věci nedoplatku, za který ručí, a to v rozsahu nezbytném pro podání odvolání, podnětu k prominutí daně či pro jiný procesní postup. Pokud bylo ve věci rozhodnuto o opravném prostředku, které mělo vliv na výši daně, pak by ručitel k výzvě k úhradě nedoplatku měl dostat kopii takového rozsudku.
  • Proti výzvě k úhradě nedoplatku ručitelem může ručitel podat odvolání, přičemž jeho včasné podání má odkladný účinek. V odvolání lze snížit nedoplatek, který má ručitel uhradit. Pokud nelze výši daně snížit z důvodu uplynutí lhůty pro vyměření daně, pak lze snížit daň pouze vůči ručiteli, a to buď cestou rozhodnutí o odvolání proti výzvě ručiteli, nebo cestou řízení o dozorčím prostředku ve věci výzvy. Obdobně bude postupováno v případě, kdy nelze změnit výši stanovené daně proto, že daňový subjekt zanikl bez právního nástupce nebo zemřel bez dědice.
  • Ručitel může požádat o prominutí daně, o posečkání daně nebo o rozložení úhrady daně na splátky, popřípadě navrhnout odklad či zastavení daňové exekuce.
  • Je-li finančním ředitelstvím nebo Generálním finančním ředitelstvím vedeno z podnětu ručitele řízení o prominutí daně darovací a daně z převodu nemovitostí, může k prominutí daně dojít v kterémkoliv stádiu daňového řízení.
  • Ručiteli, který je v prodlení s úhradou nedoplatku, ke které byl vyzván, nevzniká k tomuto nedoplatku samostatný úrok z prodlení. To platí i pro úrok z posečkané částky v případě, že je ručiteli povoleno posečkání, resp. rozložení úhrady daně na splátky.
  • Vztah ručitele, který namísto daňového subjektu uhradil nedoplatek, k daňovému subjektu (poplatníkovi daně) je vztahem soukromoprávním.

Kompletní informace o postupu správce daně vůči ručiteli je obsahem pokynu Generálního finančního ředitelství D-5.