Chytrý špičkový marketing.
view counter

Kdo je oprávněn školit zaměstnance z první pomoci?

view counter
11.12.2016, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 
Dotaz:
Chceme vyškolit zaměstnance z první pomoci. Nejsme si jisti tím, kdo je oprávněn provádět školení o první pomoci. Můžeme tím pověřit poskytovatele pracovnělékařských služeb?
 
Odpověď:
Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci (§ 103 odst. 1 písm. j) zákoníku práce) a při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovnělékařských služeb (§ 102 odst. 6 zákoníku práce).
Pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí) je zaměstnavatel povinen:
  • přijmout opatření (§ 102 odst. 6 zákoníku práce) a
  • zajistit a určit potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců.

 

Řadovým zaměstnancům (včetně zaměstnanců jiného zaměstnavatele vykonávajícím práce na jeho pracovištích) je zaměstnavatel povinen poskytnout dostatečné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP - tedy i o opatřeních přijatých pro případ zdolávání mimořádných událostí, pro případ potřeby poskytnutí první pomoci, o zaměstnancích určených k organizování první pomoci a zajištění přivolání složek integrovaného záchranného systému, atd. Informace a pokyny řadovým zaměstnancům poskytuje zaměstnavatel, a to zejména prostřednictvím vedoucích zaměstnanců, ale například i prostřednictvím osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik.
 
Pro zaměstnance, kteří jsou určení k organizování poskytnutí první pomoci je zaměstnavatel povinen zajistit jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. Ohledně vyškolení a vybavení zaměstnanců, kteří jsou určení k organizování poskytnutí první pomoci, při stanovení rozsahu školení, rozsahu a způsobu vybavení těchto zaměstnanců a při stanovení vhodného školitele spolupracuje zaměstnavatel se smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Ten by mu měl v rámci poradenství doporučit vhodného školitele; předpisy nebrání tomu, aby uvedené školení provedl přímo poskytovatel pracovnělékařských služeb.
 
Závěrem: zákoník práce tedy neukládá paušálně školit všechny zaměstnance z první pomoci. Řadovým zaměstnancům je povinen zaměstnavatel poskytnout dostatečné a přiměřené informace a pokyny ohledně první pomoci; jen zaměstnancům určeným k organizování poskytnutí první pomoci je třeba zajistit vyškolení. Předpisy nestanoví, kdo má být školitelem, toho zvolí zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.