ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Komunikace s vlastní duší (4)

view counter

Procházíme spolu způsoby, jakými můžeme komunikovat se svou duší. Smyslem našeho života zde na zemi je naučit se lásce k sobě a k tomu je nezbytné poznat se a naplnit své životní poslání. Jeho obsah je uložen v nevědomé části duše a v procesu uvědomování se k němu postupně přibližujeme.

V minulých článcích jsme se zabývali dvěma protikladnými funkcemi našeho mozku, které se účastní na procesu uvědomování. Bylo to vnímání smyslové a mimosmyslové neboli intuice. Dnes se zaměříme na velice důležitou schopnost, uloženou v levé mozkové hemisféře, a tou je myšlení.

 

Myšlení

Mysl je součástí lidského vědomí, stejně jako její protiklad cítění a další protikladná dvojice - vnímání a intuice. Člověk se soustředí na určitou variantu dle své povahy a volby. Informace se do vědomí tedy dostávají buď cestou vnímání vnějšího světa, nebo intuice, což je vnitřní moudrost, dále prostřednictvím myšlenek, jež jsou ovlivňované naším okolím, anebo cítěním, jež vychází z nitra. Záleží tedy, zda se člověk soustředí převážně na okolí, pak více vnímá a myslí, nebo zda čerpá ze sebe, pak se řídí intuicí a citem.

Mysl má mnoho funkcí. Přináší do vědomí informace, a tak se podílí na procesu uvědomování. Myšlení je ovlivňováno vnějším světem a přebírá cizí názory, poučky a také se podílí na učení a vzdělávání. Protože mysl podléhá dualitě, máme myšlenky produkované strachem a myšlenky láskyplné. Naše tělo reaguje na myšlenky emocemi a podle toho, zda jsou příjemné, či nepříjemné poznáme, zda máme mysl ovládanou láskou či strachem. Strachem ovládaná mysl se k nám, pokud jí to umožníme, chová jako tyran. Na jedné straně nás bombarduje nepříjemnými vzpomínkami a nutí nás žít v minulosti, anebo nás zásobuje katastrofickými scénáři všeho, co by mohlo nastat, kdyby… a pak žijeme ve strachu z budoucnosti. Protože život probíhá pouze teď a tady, brání nám někdy naše vlastní myšlenky prožívat naplno přítomnost. Myšlenky, které jsou produkovány naším strachem a ovlivňovány nepříjemnými informacemi z okolí, mají nízké vibrace a blokují náš energetický systém. Ne nadarmo se říká, že všechny nemoci vznikají v naší mysli. Já dodávám, že stejně tak je naše mysl schopna uzdravovat.

Lidská mysl má schopnost abstrakce, a tak můžeme myslet i na to, co jsme nikdy neviděli, můžeme si vymýšlet nové věci, můžeme si představovat i to dosud nepoznané a neprožité. Schopnost představivosti sídlí v pravé hemisféře a pro nás má vždy největší efekt, když používáme obě najednou. Tak vznikají například nové vynálezy a objevy.

 

Pozitivní programování

Nejdůležitější vlastností myšlenek je tvořivost. Vše, na co myslíme, co prožíváme jako emoce a co si představujeme, to vše také tvoříme, zhmotňujeme a přitahujeme si do života. Je to důsledek zákona přitažlivosti, podle něhož se vše, co vysíláme, vrací k nám. Své myšlenky vyjadřujeme jako slova a ta představují námi vysílanou energii, kterou dostáváme zpět. Mysl je tedy mocný nástroj, kterým vytváříme svou realitu. Pokud tento nástroj neumíme využít ve svůj prospěch, stává se, že svou mysl používáme proti sobě a tím se ničíme. Ovládnou-li nás naše myšlenky plné strachu a nenávisti, pak si jejich prostřednictvím vytváříme své vlastní peklo. Jsme schopni vymyslet si problémy, nemoci, komplikace, protože k sobě přitahujeme vše, čeho se bojíme. Důležité pro nás je to, že naše mysl umí vytvořit problém, a může být také nástrojem k jeho napravení.

Vliv myšlení na zdraví a kvalitu života je znám už velice dávno a každý již jistě slyšel o pozitivním myšlení. Jde o vědomé a záměrné opakování pozitivních a láskyplných myšlenek, které se nakonec začnou realizovat v těle a přitahují k nám to, na co myslíme. Snad každý to alespoň někdy vyzkoušel, i když ne každý dosáhl požadovaného efektu.

 

Pozitivní afirmace

Takto se nazývá výrok nebo také obsah myšlenky, kterou se rozhodneme realizovat. Energii myšlenky zesílíme tím, že ji vyslovíme, pak ji opakujeme, představujeme si, že už žádaná situace nastala. Je třeba vědět, že afirmace má být sestavena pouze z pozitivních a jasných výrazů a v přítomném čase. Nejznámější formulace je: "Já jsem…" Naše podvědomí reaguje na slovní základ a nevnímá zápory. Takže správně vytvořená afirmace zní např. "jsem zdravá". Kdyby zněla "chci být zdravá", splní se "chtění" a ve znění "nechci být nemocná" se bude realizovat nemoc. Protože platí, že často opakované slovo se stane naší fyzickou realitou (N. D. Walsch), je jasné, že afirmace má obsahovat pouze výrazy, které v životě chceme realizovat.

Pozitivní myšlenka potřebuje k tomu, aby se uložila a začala se zhmotňovat, několik podmínek. Tou nejjednodušší je opakování. Sestavit znění toho, co máme opakovat, je také podstatné. Dál je důležitá naše víra v možnost realizace. Pokud si budeme programovat uzdravení a zároveň jsme přesvědčeni, že nám už nic nepomůže, má přednost to, čemu věříme. Zde je třeba připomenout, že v našem nevědomí je nahrána spousta programů, které byly ukládány a opakovány od dětství, a my podle nich jednáme, i když si je neuvědomujeme. Objevují se zde například opakované výroky a poučky od rodičů, které se do dětské duše snadno a do hloubky ukládaly. Takže je též jasné, že například nová pozitivní afirmace "jsem šikovná a zvládnu to" je převálcována starým programem "vždycky všechno pokazíš". Tak nám nezbývá než postupně odhalovat a rušit původní sebedestrukční programy a nahrazovat je novými, láskyplnými.

 

Co všechno dokáže mysl

Lidská duše byla odpradávna předmětem zkoumání, a přesto ukrývá ještě spoustu záhad a tajemství. Ten, kdo pronikl do jejích zákonitostí, mohl tyto znalosti využít i zneužít. Pokud víme, že lidskou mysl lze programovat, je jasné, že se to i děje. Opakováním příkazů, trestáním, zastrašováním, způsobováním bolesti a drogami lze "vycvičit" jedince k nejrůznějším činnostem včetně zabíjení. S využitím davové psychózy lze ovládat mysl celých davů a vsugerovat jim určitý názor, víru, přesvědčení. Nejrozšířenějším programováním lidské mysli je reklama. Spojení obrazů, opakování textu ve smyslu "bez tohoto produktu nemůžete být spokojení", doplněné podmanivou hudbou, naprogramuje miliony lidí k nákupu věcí, které ve skutečnosti vůbec nepotřebují.

Hluboké znalosti o energii myšlenek měly už starověké civilizace. Například už ve 27. století před naším letopočtem v Egyptě mudrc a architekt Imhotep učil své žáky, že pokud se naladí na frekvenci bezpodmínečné lásky, je lidská mysl schopna vytvářet tzv. tachionovou energii, která má nejvyšší vibraci ve vesmíru. Tato energie zvyšuje lidskou vitální energii a šíří se 27x vyšší rychlostí než světlo, protože na ni nepůsobí žádný odpor. Staří Egypťané silou myšlenek dokázali měnit hmotnost předmětů a přemisťovali obří kvádry, se kterými by nepohnula ani současná nejvyspělejší technika.

 

Obsah nesmrtelné duše

Ze všeho uvedeného vyplývá, že naše mysl je opravdu mocný nástroj. Ve skutečnosti představuje pouze malou část toho, co je obsahem naší nesmrtelné duše, která má opravdu neomezené možnosti. Ty se nám budou postupně odhalovat, pokud se rozhodneme dát na cestu sebepoznání.

Čím více si uvědomujeme sami sebe, svou jedinečnost, svobodu, zodpovědnost za sebe a řídíme se láskou k sobě, tím méně jsme přístupní ovládání naší mysli zvenku. Přestaneme pak také vlastní mysl používat proti sobě a naučíme se využívat tvořivou schopnost myšlenek k realizaci svého života podle vlastních láskyplných přání a snů.

Jiřina Slámová

>> předchozí díl<<  , >> následující díl <<