Chytrý špičkový marketing.
view counter

Mikroklimatické podmínky

view counter
 

Dotaz:

Dělám strojnického zámečníka a na hale je sotva 5 stupňů Celsia. Rád bych se zeptal, kolik může být ze zákona nejméně na hale? A kolik v létě? V létě je tam 36 stupňů Celsia a nikdo s tím nic nedělá - nedá se ani vyvětrat.
 

Odpověď:

Mikroklimatické podmínky na pracovišti se posuzují vždy s ohledem na fyzickou náročnost práce. K hodnocení intenzity svalové práce, tedy odhadu velikosti energetického výdeje, se používá tabulka tříd práce uvedená v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v příloze č. 1, část A, tabulka č. 1. Tato tabulka slouží k orientačnímu určení energetického výdeje u konkrétního druhu práce, která se podle příkladového seznamu pracovních činností dá zařadit do příslušné třídy – první až páté. Z hlediska fyzické náročnosti práce se práce strojírenského zámečníka, podle uvedené tabulky, obvykle zařazuje do třídy IIb, pokud specifické podmínky výkonu práce nesvědčí pro vyšší třídu. Třída IIb je charakterizována prací převážně vstoje s trvalým zapojením obou rukou a nohou.
Přípustné minimální a maximální hodnoty operativní teploty pro jednotlivé třídy práce na nevenkovním pracovišti upravuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 367/2007 Sb., části A, tabulka č. 2. Přičemž operativní teplotou se rozumí teplota vypočtená jako časově vážený průměr za dobu výkonu práce. Podle této tabulky je pro třídu IIb stanovena minimální přípustná teplota 14 °C a maximální přípustná teplota 32 °C, za podmínek proudění vzduchu v rozmezí 0,05 - 0,3 m.s-1  a relativní vlhkosti vzduchu 30 - 70 %.
Uvedené přípustné teploty je zaměstnavatel na pracovišti povinen zajistit zavedením odpovídajících technických nebo organizačních opatření, jakými jsou adekvátní vytápění, větrání, vhodný pracovní oděv apod. Pokud však z důvodu tepelné zátěže z technologických zdrojů nebo za mimořádně teplých dnů, nejsou ve třídách práce IIb až V. dodrženy maximální přípustné teploty, zaměstnanec je vystaven tepelné zátěži. Přičemž za mimořádně teplý den se považuje den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C. V tomto případě musí být uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky tak, aby nebyly překračovány hodnoty pro dlouhodobě a krátkodobě únosnou pracovní zátěž, které uvádí příslušné tabulky přílohy č. 1, nařízení vlády č. 361/2007 Sb.