Chytrý špičkový marketing.
view counter

Ochranná obuv

view counter
16.7.2017, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 
Dotaz:
Chtěla bych se informovat zda mám nárok na pracovní obuv, pokud jsem zaměstnaná na dohodu o pracovní činnosti. Pracuji u daného zaměstnavatele pravidelně 1x v týdnu, výjimečně 2x v týdnu.
 
Odpověď:
Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv nezávisí na tom, jestli má zaměstnanec uzavřen pracovní poměr nebo „jen“ některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti). Jak je všeobecně známo, v "novém" zákoníku práce (zákoně č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) získaly dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr na významu, ve smyslu ustanovení § 3 jsou považovány za jednu ze základních forem pracovněprávních vztahů.
Podle ustanovení § 77 odst. 1 zákoníku práce platí „Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o
  • převedení na jinou práci a přeložení,
  • dočasné přidělení,
  • odstupné,
  • pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, 
  • překážky v práci na straně zaměstnance, 
  • dovolenou, 
  • skončení pracovního poměru, 
  • odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s výjimkou minimální mzdy, a 
  • cestovní náhrady.“
Z toho tedy vyplývá, že se na Vámi konanou práci na základě dohody o pracovní činnosti vztahuje celá část pátá zákoníku práce o BOZP a tudíž i ustanovení § 104 nazvané „Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje“ .
Podle ustanovení § 102 zákoníku práce musí každý zaměstnavatel provádět tzv. prevenci rizik, tzn. soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Podle ustanovení § 104 odst. 1 zákoníku práce pak platí, „Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.“
Z toho všeho vyplývá jediné – zaměstnavatel musí provádět prevenci rizik ve vztahu ke všem zaměstnancům, bez ohledu na skutečnost, jestli pracují v pracovním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, je-li jejich stanovená týdenní pracovní doba 40 hodin nebo je-li kratší, nebo jestli dokonce pracují na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.
Z Vašeho dotazu mi nevyplývá jakou práci vykonáváte, tak nemohu přesně rozhodnout, jestli je zaměstnavatel povinen Vám poskytnout obuv nebo ne.  Proto Vám doporučuji  podívat se do nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Zde v příloze č. 3 jsou příkladně vyjmenovány práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků a hned úvodem práce, které vyžadují ochranu nohou. Pokud tam Vámi vykonávanou práci naleznete, pak tento předpis ukažte zaměstnavateli a požadujte po něm ochrannou obuv.