Chytrý špičkový marketing.
view counter

Pár poznámek k ošetřovnému

view counter
Ošetřovné je jednou ze čtyř dávek poskytovaných z nemocenského pojištění. Prozkoumejme ho podrobněji.
 
Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu

 1. ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo
 2. péče o dítě mladší 10 let, protože:
 • školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
 • dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
 • fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c) ZNP, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.
Nárok na ošetřovné může uplatnit kdokoliv z těch, kdo žijí v domácnosti buď s osobou, která je nemocná a potřebuje ošetřování druhou osobou, anebo s dítětem mladším 10 let. U dítěte do deseti let věku nemusí být splněna podmínka společné domácnosti, jde-li o ošetřování (péči) rodičem.
Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na poskytování peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek a u této jiné osoby není překážka bránící v péči o dítě, a též v případě prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, kdy mu náleží zabezpečení podle pracovněprávních předpisů.
Ošetřovné nenáleží zaměstnancům a OSVČ uvedeným v § 39 odst. 5 ZNP. Těmi jsou:
 • příslušníci,
 • zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
 • domáčtí zaměstnanci,
 • dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
 • odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce,
 • pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních  prázdnin nebo prázdnin,
 • zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
 • zahraniční zaměstnanci,
 • členové kolektivních orgánů právnické osoby uvedení v § 5 písm. a) bodě 18 ZNP.
Ošetřovné se poskytuje nejvýše po dobu prvních devíti kalendářních dnů, trvá-li v nich potřeba. U osamělých osob, které mají v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, náleží nejvýše po dobu prvních 16 kalendářních dnů, pokud v nich potřeba ošetřování trvá. V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a nejvýše dvěma oprávněným.
Podpůrčí doba u ošetřovného počíná od prvého dne potřeby ošetřování nebo péče. Vznikla-li potřeba ošetřování (péče) dnem, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná podpůrčí doba následujícím kalendářním dnem.
Ošetřovné náleží od prvního dne ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Výše dávky se zaokrouhluje směrem nahoru.
 
Postup zaměstnance
Při onemocnění dítěte nebo jiného člena rodiny, při péči o dítě do 10 let věku z důvodu, že mu byla nařízena karanténa nebo proto, že osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, se nárok na dávku uplatňuje tiskopisem „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“, který vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, v případě nařízení karantény i orgán ochrany veřejného zdraví. Tiskopis má 2 díly. Při vzniku potřeby ošetřování předá ošetřující lékař pojištěnci první díl tohoto rozhodnutí, a to:
 • I. díl - Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) - žádost o ošetřovné, kterým zaměstnanec uplatňuje nárok na ošetřovné a po doplnění části B předá I. díl svému zaměstnavateli.
 • Pro výplatu dávky musí zaměstnanec ještě doložit trvání potřeby ošetřování. Tuto skutečnost dokládá II. dílem – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), který zaměstnanci předá ošetřující lékař (orgán ochrany veřejného zdraví) při ukončení potřeby ošetřování; ošetřující lékař může rozhodnout o ukončení potřeby ošetřování nejvýše tři kalendářní dny dopředu ode dne, kdy vyšetřením zjistil, že potřeba ošetřování (péče) pominula, resp. pomine.
 • Potvrzením o trvání potřeby ošetřování (péče) v případech, kdy ošetřování trvá delší dobu. Tento tiskopis ošetřující lékař vystaví i v případě vystřídání ošetřujících osob, a to ke dni, který předchází dni, od kterého ošetřování (péči) přebrala jiná osoba.
 • I tyto tiskopisy předává zaměstnanec neprodleně svému zaměstnavateli.
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovné zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli.
Došlo-li k vystřídání ošetřujících osob, uplatňuje zaměstnanec, který ošetřoval člena domácnosti (převzal péči) jako druhý v pořadí, nárok na ošetřovné tiskopisem „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)“, který je možno stáhnout z webových stránek ČSSZ nebo jej zaměstnanec obdrží na kterékoliv OSSZ, popř. u zaměstnavatele. Na tomto tiskopise vyplní požadované údaje a přiloží II. díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče) nebo fotokopii kteréhokoli dílu tiskopisu a „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)“, který mu vystaví ošetřující lékař. Tiskopis musí být podepsán i pojištěncem, od kterého přebírá ošetřování (péči).
 
Postup zaměstnavatele
Zaměstnavatel vyplní na tiskopisech rubriku „záznamy zaměstnavatele“, ve které vyplní, které dny v průběhu potřeby ošetřování zaměstnanec pracoval a kdy nastoupil do zaměstnání. Doklady k uplatnění nároku na dávku spolu s vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“, předá neprodleně příslušné OSSZ.