Chytrý špičkový marketing.
view counter

Poskytování ochranných nápojů při zátěži teplem

view counter
16.6.2011, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 
Povinnost poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje při práci spojené s nepříznivými tepelně vlhkostními podmínkami je zaměstnavateli uložena ustanovením § 104 odst. (6) Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Podmínky pro poskytování ochranných nápojů a rozsah jejich poskytování jsou upraveny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Některé jeho požadavky byly pozměněny novelou v podobě nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění předchozí právní předpis.
K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytují zaměstnanci ochranné nápoje. Ochranné nápoje se poskytují na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byly snadno a bezpečně dostupné. Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v nich nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranné nápoje pro mladistvé zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol.

Ochranné nápoje chránící před zátěží teplem se poskytují v množství odpovídajícím nejméně 70 % tekutin a minerálních látek ztracených z organizmu za osmihodinovou směnu potem a dýcháním. Ochranné nápoje chránící před zátěží chladem se poskytují teplé, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. Ochranné nápoje chránící před zátěží teplem nebo chladem mohou obsahovat látky zvyšující odolnost organismu. Hygienický limit ztráty tekutin z organizmu potem a dýcháním (dále jen „ztráta tekutin“) činí 1,25 litru za osmihodinovou směnu.

Náhrada minerálních látek prostřednictvím ochranného nápoje se uplatňuje v případě, že výsledky měření ztráty tekutin překračují trojnásobek hygienického limitu. V takovém případě se jako ochranný nápoj podává voda se střední mineralizací 500 až 1500 mg rozpuštěných pevných látek na 1 litr vody.

Při ztrátě tekutin do trojnásobku hygienického limitu nad 1,25 litru  se náhrada tekutin zajišťuje podáváním vody s nízkou mineralizací 50 až 500 mg rozpuštěných pevných látek na 1 litr vody.
Ochranné nápoje chránící před zátěží teplem se poskytují:
  • při trvalé práci zařazené do třídy práce IIb a vyšší, pokud je vykonávána za podmínek, kdy jsou překračovány maximální přípustné operativní teploty stanovené v uvedené tabulce přílohy 1 NV 361/2007 Sb. pro tuto třídu práce,
  • je-li měřením doloženo, že při dané práci dochází ke ztrátě tekutin vyšší, než stanoví hygienický limit ; výpočet ztráty tekutin se provádí vždy, když je práce zařazená do třídy IIb nebo vyšší vykonávána v pracovním prostředí, v němž je relativní vlhkost vzduchu vyšší než 70 %, rychlost proudění vyšší než 0,3 m.s–1 nebo když práce vyžaduje použití pracovního oděvu, u něhož jsou tepelně izolační vlastnosti vyšší než 1 clo, které odpovídá trojvrstvému oděvu,při trvalé práci v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie čtvrté, nebo
  • při trvalé práci na venkovním pracovišti, pokud je na základě monitorování teploty venkovního vzduchu předpoklad, že teplota venkovního vzduchu, měřená na pracovišti zastíněným teploměrem v průběhu osmihodinové směny jednorázově, přesáhne hodnotu (tmax) operativní teploty stanovené pro danou třídu práce.
Ochranné nápoje chránící před zátěží chladem se poskytují při trvalé práci na:
  • pracovišti, kde musí být z technologických důvodů udržována operativní teplota 4° C a nižší, nebo
  • venkovním pracovišti, pokud jsou nejnižší korigované teploty venkovního vzduchu naměřené na pracovišti zastíněným teploměrem v průběhu osmihodinové směny nižší než 4 °C.