Chytrý špičkový marketing.
view counter

Povinnosti zaměstnavatele - fyzické osoby

view counter
22.11.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Dotaz:
Jaké jsou povinnosti podnikající fyzické osoby, která zaměstnává zaměstnance na HPP, nebo formou DPP.

Podle zákona č. 309/2006 Sb., se na tyto osoby vztahují paragrafy 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. Není zde uveden § 103 zákoníku práce – znamená to, že nemusí zajišťovat kategorizaci prací svých zaměstnanců, nemusí stanovit zakázané práce, ani posílat zaměstnance na lékařské prohlídky? Jak je to s požadavkem na smlouvu s lékařem PLS? V § 102 je dán požadavek na vyškolení a vybavení zaměstnanců pro poskytování první pomoci ve spolupráci se zařízením PLS. Požadavky na pracovnělékařské služby podle zákona č. 373/2011 Sb. mluví pouze o zaměstnavateli, nenašla jsem zde rozdíl, zda se jedná o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.
Odpověď:
U zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, jsou dva režimy právních vztahů, týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
Právní vztahy:
a) mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Jsou to klasické pracovněprávní vztahy, jejichž součástí je velmi podrobná právní úprava BOZP obsažená v zákoníku práce, v zákoně o zajištění dalších podmínek BOZP, v zákoně o ochraně veřejného zdraví a v prováděcích právních předpisech, které byly vydány k provedení uvedených zákonů.
b) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje. Pro bezpečnost a ochranu zdraví při vykonávání činnosti mimo pracovněprávní vztahy (zaměstnavatel, aby ve své firmě pracoval, nepotřebuje sám se sebou uzavírat pracovněprávní vztah) je povinen zajistit určité povinnosti, které mu ukládá ust. § 12 zákona č. 309/2006 Sb., k zajištění své vlastní bezpečnosti a ochrany zdraví při této činnosti. Jedná se jen o vybrané povinnosti, ne všechny (které platí pro předchozí vztahy uvedené pod písm. a), a to s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu.
Tedy i zaměstnavatel, který je fyzickou osobou a sám pracuje, je povinen pro své zaměstnance plnit všechny povinnosti, které jsou uvedeny v ust. § 103 zákoníku práce;  zákon však nevyžaduje, aby tyto povinnosti plnil vůči sobě. Rovněž musí zajistit pracovnělékařské služby pro své zaměstnance (ust. § 224 odst. 1 zákoníku práce a ust. §  53 odst. 2 ZoSZS), nikoliv však pro sebe jako fyzickou osobu, která je zaměstnavatelem a zároveň pracuje.
Důvody, proč je právní úprava zajištění BOZ takto koncipovaná jsou takové, že stát "nutí" zaměstnavatele, aby zajistil, určitou státem stanovenou úroveň zajištění BOZP pro své zaměstnance. Pokud se však týče zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnavatele při činnosti mimo pracovněprávní vztahy, stát jej zavazuje určitým minimem a předpokládá, že zaměstnavatel, který je fyzickou osobou a zároveň pracuje, si zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při této činnosti dle vlastního rozhodnutí a v jím zvoleném rozsahu. Protože není v závislém vztahu, kterým pracovněprávní vztah je, je mu ponechána určitá svoboda.