ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Požadavky na vzdělání nebo kvalifikaci osoby odpovědné

view counter
19.3.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 
Dotaz:
Jak se to se vzděláním v oblasti BOZP a PO? Pokud má být člověk zodpovědný za tuto oblast v podniku, jaké vzdělání musí mít. Stačí absolvovat nějaká školení nebo je třeba vystudovat tuto oblast?
 
Odpověď:
Mezi základní povinnosti zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří povinnost zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance s ohledem na nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele, základní znalosti a dovednosti zaměstnanců a na  počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.
Podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů platí, že zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek zákonem stanovených sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami. 
Dále pak platí, že zaměstnává-li zaměstnavatel
  • nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti
  • 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám,
  • je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,
  • více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.
Z toho vyplývá, že úkoly v BOZP může zajišťovat pouze tzv. odborně způsobilá osoba. Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je
  • alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  • odborná praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti.
Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let u zařízení, které má akreditaci na tuto činnost udělenou MPSV.
 
 
 
 

Školení řidiče multikáry


Dotaz:
Může bezpečnostní technik v rámci školení BOZP proškolit řidiče multikáry (řidič má ŘO sk. B)?
Odpověď:
Odpověď zní ano. Pro školení bezpečnostní není stanovena kvalifikace lektora - měla by jím však být osoba, která danou problematiku zná, dovede při výuce použít i praktické příklady a především správně a vyčerpávajícím způsobem zodpovědět případné dotazy posluchačů. Kdo u zaměstnavatele  by byl vhodnější než OZO pro BOZP (zkratka pro odborně způsobilou osobu v prevenci rizik, bývalého bezpečnostního technika)?
Ověření znalostí je možno provádět pohovorem, zkouškou, nebo je možno použít testů (nejrychlejší, nejobjektivnější, nejvěrohodnější), které si lektor sám vypracuje a ve spolupráci se zaměstnavatelem školených řidičů stanoví i kritéria pro jejich úspěšné absolvování (SÚIP ani jednotlivé OIP nevydaly a oficiálně neposuzují a neschvalují zaměstnavateli, autoškolami či školicími středisky vypracované testy). Doklad o školeních a ověření znalostí musí být veden zaměstnavatelem tak, aby jej mohl předložit kontrolnímu orgánu.
Co se týká rozsahu a obsahu školení - ustanovení § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce hovoří jednoznačně - … je povinností zaměstnavatele zajistit pro zaměstnance školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce ... týkají se jimi vykonávané práce a vztahují se i k rizikům…. zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí a vedení dokumentace o provedeném školení. 
Jen maličká rada. Nevím, jaké školení máte v dotazu na mysli? Jedná-li se o klasické školení BOZP  pro všechny zaměstnance (nerozhoduje, zda úvodní při nástupu do zaměstnání nebo periodické), doporučovala bych v úvodu  tohoto školení přednést "tu obecnou problematiku pro všechny", u školených ověřit znalosti a pak pro omezený okruh (pravděpodobně, nechce se mi věřit že by se jednalo jen o jednoho řidiče multikáry) se už věnovat jen dopravě, jejíž náplň nebude jen nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a místní provozní bezpečnostní předpis zaměstnavatele (vypracovaný právě na základě jmenovaného nařízení vlády), ale i další dopravní předpisy, u vozíků je vhodné zařadit i ustanovení vybraných technických norem pro vozíky apod.