Chytrý špičkový marketing.
view counter

Práce ve výšce s brýlemi

view counter
18.2.2017, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 

Dotaz:

Je nutná zvláštní zdravotní prohlídka a potvrzení o způsobilosti práce ve výškách pro pracovníky

1) běžné,

2) pro pracovníky s 3 a víc dioptriemi? (je nějaký limit?)

Je nějaký předpis, který toto popisuje?
 

Odpověď:

Práce ve výškách je – jak známo práce vysoce riziková – viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Proto je třeba zaměstnance pracující ve výšce nad 1,5 m  nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m zařadit podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli do kategorie rizikové, minimálně do kategorie 2R. Podle mých zkušeností zařazují orgány ochrany veřejného zdraví do kategorie 2R i uklízečky, které čistí výlohy ve výšce nad 1,5m nad úrovní terénu.
Poté pak podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) se stanoví periodicita prohlídek. Podle této vyhlášky jsou navíc práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu zařazeny mezi rizika ohrožení zdraví (část II. Rizika ohrožení zdraví) a tomu je třeba přizpůsobit obsah prohlídek.
Skutečnost, zda zaměstnanec nosí nebo nenosí brýle toto obecně neovlivňuje. Je věcí lékaře, aby posoudil, zda zaměstnanec je schopen vykonávat danou rizikovou práci a pokud má nějaké pochybnosti, pak si ho pošle na odborné oftalmologické vyšetření. Pokud dotyčný pracuje v riziku ohrožení zdraví, pak musí absolvovat navíc zkoušku rovnováhy včetně Rombergova testu.