ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Pracovnělékařské prohlídky kuchařů

view counter
7.1.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 

Dotaz:

Máme závodní jídelnu, 12 kuchařek/kuchařů. Máme lékaře na pracovně-lékařskou péči. Jak často musí kuchaři navštívit lékaře na preventivní prohlídku? Je to nějak podmíněno také věkem? Mohou mít potvrzení od svého praktického lékaře?
 

Odpověď:

Původní odpověď z 23.1.2015
Dobrý den, k Vašemu dotazu uvádím tolik. Obecně nelze, tak říkajíc „od stolu“ určit, jak často mají Vaši kuchaři chodit na lékařské preventivní prohlídky. Periodicita lékařských preventivních prohlídek se odvíjí od kategorizace prací. Každý zaměstnavatel má podle § 103 ZP povinnost sdělit zaměstnancům do které kategorie byla jeho práce zařazena.
Proto je třeba zaměstnance závodní jídelny nejprve zařadit do kategorie, a to nelze učinit bez konkrétních znalostí pracoviště. Z dotazu nevíme, zda jde o kuchyň vybavenou elektrickými spotřebiči či plynovými a ani nevíme s jakými riziky dotyční zaměstnanci přichází do styku (fyzická námaha, teplo apod.). Poté, když odborně způsobilá osoba v prevenci rizik rozhodne o kategorizaci prací, tak z vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) zaměstnavatel lehce zjistí, jak často má zaměstnance posílat na prohlídky. Pokud budou zaměstnanci zařazeni do druhé kategorie tak se prohlídka provádí jednou za 5 let, nebo jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. Je však třeba rozhodnout, jestli se jedná o pracoviště zařazená do kategorie druhé nebo do kategorie druhé R (rizikové), to by pak byl rozdíl. V žádném případě však dle mého názoru nelze kuchaře zařadit do první kategorie, aby pro ně platilo, že zaměstnavatel je nemusí vysílat na prohlídku ke svému poskytovateli pracovnělékařských služeb, ale že mohou prohlídku absolvovat u svého praktického lékaře. Rizikovost práce kuchaře nelze srovnávat s rizikovostí práce v administrativě v první kategorii.

 
Doplňující dotaz z 29.12.2017
Dobrý den, je důležité si uvědomit, že kuchař vykonává epidemiologicky závažnou činnost (práce s potravinami - při výrobě, roznášení, společném stravování) a lékařskou prohlídku musí absolvovat 1x za 48 měsíců do věku 50 let a 1x za 24 měsíců po dosažení věku 50 let.
 
Odpověď JUDr. Dandové
Ano, samozřejmě práce kuchaře je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví činnost epidemiologicky závažná. Jeho povinností pak podle § 20 zákona je mimo jiné podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví lékařským prohlídkám a vyšetřením, která provede registrující poskytovatel zdravotních služeb nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb, stanoví-li tak zákon o specifických zdravotních službách a informovat poskytovatele zdravotních služeb podle písmene a) o druhu a povaze své pracovní činnosti. Podle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb. platí, že:
"Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné se podrobí lékařským prohlídkám a vyšetřením,
a) je-li postižena průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním a nebo je-li podezřelá z nákazy, nebo
b) pokud byla v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jiným závažným infekčním onemocněním na pracovišti, v domácnosti nebo v místě jejího pobytu."
Ani zákon o ochraně veřejného zdraví ani tato prováděcí vyhláška však nestanoví pro prohlídku osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné  termín 48 měsíců. Kategorizaci těchto činností a periodicitu prohlídek pak stanoví zaměstnavatel podle zákoníku práce, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb