ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Prevence rizik a školení BOZP u zaměstnavatele do 25 zaměstnanců

view counter
3.10.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Dotaz:
Jak se má správně postupovat, když podnikatel není odborně způsobilá osoba pro vyhledávání rizik, zaměstnává do 25 lidí a potřebuje je mít proškolené z předpisů BOZP, případně PO? V komentovaném vydání zákoníku práce se uvádí, že zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti. Znamená to tedy, že nemusí mít zkoušky jako odborně způsobilá osoba? Jak tedy v tomto případě řešit školení zaměstnanců? Co podnikat v případě, když takovýto zaměstnavatel nemá zpracovaná rizika? Dá se pak vůbec školení provést?

Odpověď:
Dotaz obsahuje vícero otázek, na které odpovíme postupně.
Pokud zaměstnavatel zaměstnává nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti. V tomto případě zaměstnavatel nemusí mít/získávat odbornou způsobilost podle ustanovení § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. Zda má „potřebné znalosti“, se žádným způsobem neověřuje, posoudí to jen orgány inspekce práce při zjištění, zda zaměstnavatel dobře plní a zajišťuje úkoly v prevenci rizik na úseku BOZP. Tedy jen podle výsledků práce zaměstnavatele na úseku BOZP. 
Potřebné znalosti může zaměstnavatel malé firmy/podnikatel získat samostudiem nebo účastí na seminářích BOZP pořádaných různými firmami. V každé firmě může zaměstnavatel provádět školení BOZP sám, nebo tím může pověřit některého zaměstnance, nebo si může najmout osobu odborně způsobilou k prevenci rizik k provedení školení, nebo si objednat školení BOZP a PO tzv. „na klíč“ u některé odborné firmy. Zákony nepožadují pro školitele o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP žádnou předepsanou odbornou způsobilost.
Každý zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců. Bez výjimky. Nejlépe je, když k plnění tohoto úkolu pověří osobu odborně způsobilou k prevenci rizik, což lze na základě občanskoprávní smlouvy, pracovněprávní smlouvy nebo dohody; u zaměstnavatelů do 25 zaměstnanců zákon připouští, aby prevenci rizik vykonával zaměstnavatel sám, pokud k tomu má potřebné znalosti. Pokud nemá potřebné znalosti, zajistí smluvně odborně způsobilou osobu.