Chytrý špičkový marketing.
view counter

Převod dovolené do nového roku

view counter
28.8.2017, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 

Dotaz:

Dobrý den, rád bych se zeptal na možnosti s převáděním dovolené do nového roku. Lze dovolenou převádět? Pokud ano tak kolik dní? Jsou nějaké sankce od státních orgánů v případě převodu dovolené? Existuje nějaká výjimka, pokud chci dovolenou zaměstnanci převést?
 

Odpověď:

Povinnost určit čerpání dovolené a důsledky jejího nesplnění nyní upravuje ustanovení § 218 zákoníku práce
Čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance (klasicky např. dlouhodobá pracovní neschopnost nebo rodičovská dovolená) nebo naléhavé provozní důvody. Ustanovení § 218 odst. 1 ZP výslovně ukládá zaměstnavateli povinnost určit celou dovolenou, na kterou zaměstnanci v daném kalendářním roce vzniklo právo bez omezení. Povinnost, kterou měl zaměstnavatel k určování dovolené od konce r. 2011 (před koncepční novelou zákoníku práce), se vztahovala výhradně na 4 týdny dovolené. Dovětek o tom, že zaměstnavatel nemusí povinnost splnit, pokud mu v tom brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody, právní význam nemá. Je proto na zaměstnavateli, aby zajistil splnění uložené povinnosti a zaměstnanci určil čerpání dovolené v příslušném kalendářním roce tak, aby dovolená, v celém rozsahu, na kterou vzniká zaměstnanci právo v tomto kalendářním roce, mohla být také v tomto roce vyčerpána. I když dovolená nevyčerpaná v kalendářním roce, v němž právo na dovolenou vzniklo, nezaniká a přechází do následujícího kalendářního roku, má se jednat o výjimku, nikoliv o pravidlo. Právní úprava pouze zajišťuje, aby pro případ nevyčerpání dovolené pro překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody právo na dovolenou zaměstnanci nezaniklo. Toto ustanovení nelze vnímat jako možnost určovat zaměstnancům dovolenou v průběhu dvou let.
Podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce platí, že pokud zaměstnavatel (fyzická či právnická osoba) poruší stanovené povinnosti (se dopustí přestupku či správního deliktu) vztahující se k délce dovolené za kalendářní rok, k dovolené za odpracované dny, k dodatkové dovolené nebo další dovolené, čerpání dovolené nebo určení jejího nástupu může mu být inspekcí práce uložena pokuta až 200 000 Kč.
Pro případ, že zaměstnavateli skutečně brání v určení dovolené překážky v práci na straně zaměstnance (např. dočasná pracovní neschopnost, mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená) anebo určit čerpání dovolené nemůže pro naléhavé provozní důvody, právo na dovolenou za tento kalendářní rok k poslednímu dni kalendářního roku přechází do následujícího kalendářního orku. Dochází tak bez jakéhokoliv dalšího opatření, pouze ze zákona. Dovolená automaticky ze zákona přechází právě proto, že právní úprava s uplynutím příslušného kalendářního roku nespojuje žádný právní důsledek. Zaměstnavatel je povinen určit nevyčerpanou dovolenou, k níž právo vzniklo v předchozím kalendářním roce, nejpozději tak, aby skončila do konce tohoto následujícího kalendářního roku. V podstatě je obecně přijímán závěr o tom, že aniž by to musel zaměstnavatel výslovně vyjádřit, vždy se čerpá nejprve „stará“ dovolená z předchozího kalendářního roku a teprve po jejím vyčerpání se dovolená čerpá z příslušného kalendářního roku.
Jestliže zaměstnavatel neurčil čerpání dovolené, která přešla do následujícího kalendářního orku, nejpozději do 30. června, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Na rozdíl od zaměstnavatele, který má „povinnost“ určit čerpání dovolené, u zaměstnance se jedná jen o právo, nikoliv povinnost. Pro splnění povinnosti zaměstnavatele určit čerpání dovolené nejpozději do 30. června následujícího roku postačí, aby o čerpání dovolené do 30. června rozhodl. Dovolená nemusí být do tohoto data vyčerpána, postačí jen její určení. Jestliže zaměstnavatel do 30. června nerozhodne o termínu čerpání dovolené, má zaměstnanec právo si termín určit sám, pro určení čerpání dovolené je u zaměstnance stanoven formálně shodný postup jako u zaměstnavatele, tedy dovolená se musí oznámit písemně a alespoň 14 dnů předem.