ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Provádění preventivních prohlídek v prostorách zaměstnavatele

view counter
22.1.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 

Dotaz:

Aby naši zaměstnanci nemuseli na preventivní prohlídky dojíždět do zdravotnického zařízení, se kterým máme uzavřenou smlouvu o poskytování PLS, chceme v areálu naší společnosti vybudovat ordinaci (ošetřovnu), kde by preventivní prohlídky probíhaly. Stačí tuto místnost vybavit dle požadavků primáře zdravotnického zařízení, nebo musí být někým schválena, případně zkolaudována jako oficiální ordinace?
 

Odpověď:

Zdravotní služby mohou být poskytovány pouze ve zdravotnických zařízeních v místech uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, stanoví v § 11 odst. 5 řadu výjimek, nicméně žádná z nich nepočítá s tím, že by poskytovatel PLS poskytovat zdravotní služby preventivní prohlídky v jiných prostorách smluvního zaměstnavatele.
Pokud by firma chtěla vybudovat pro svého poskytovatele PLS zdravotnické zařízení, musí být toto zařízení pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno podle požadavků stanovených předpisy pro obor pracovnělékařských služeb a muselo by být uvedeno v oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, týkající se stavebně technického, funkčního a dispozičního uspořádání prostor a vybavení vybranými zdravotnickými prostředky, jinými přístroji a zařízením, stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče; tím nejsou dotčeny požadavky na zdravotnická zařízení podle jiných právních předpisů (například stavební předpisy, předpisy stanovící požadavky na pracoviště z hlediska ochrany zdraví při práci aj.). Vyhláška stanoví požadavky obecné a další požadavky, které mají charakter jednak společných požadavků a jednak zvláštních požadavků.
Jednou z podmínek udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb je právě skutečnost, že fyzická osoba, která se o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb uchází:
a) je oprávněna užívat k poskytování zdravotních služeb zdravotnické zařízení, které splňuje požadavky na technické a věcné vybavení (ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 372/2011 Sb.) nebo
b) je oprávněna užívat k poskytování zdravotních služeb zdravotnické zařízení užívané jiným poskytovatelem, které splňuje požadavky na technické a věcné vybavení (ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách).
Nestačí tedy ošetřovna u smluvního zaměstnavatele, ale musí se jednat o prostory zdravotnického zařízení splňujícího požadavky jak stavebních, tak shora uvedených zdravotnických předpisů a toto zařízení musí být uvedeno v oprávnění k poskytování zdravotních služeb.