ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Průměrný výdělek před vznikem pracovního úrazu

view counter
17.1.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)

Dotaz:
Uznali jsme u zaměstnance pracovní úraz a byli jsme připraveni nést odpovědnost za náhradu škody, která pracovním úrazem zaměstnanci vznikla v důsledku ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Zaměstnanec však nepožaduje jen náhradu za ztrátu na výdělku za práci u nás, ale také náhradu za ztrátu na výdělku z dalšího pracovněprávního vztahu, který vykonává na základě dohody o provedení práce. Má na to právo? Jsme povinni takto náhradu zvyšovat?

Odpověď:
Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem a plnou výší náhrady mzdy nebo platu podle ust. § 192 zákoníku práce a plnou výši nemocenského (ust. § 370 zákoníku práce).
Povšimněme si, že zákoník práce hovoří o výdělku obecně, nikoliv o příjmu či výdělku z pracovního poměru u zaměstnavatele, který nese za škodu způsobenou pracovním úrazem odpovědnost. Znamená to, že je třeba brát v úvahu celý výdělek, o který zaměstnanec s ohledem na pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu přichází.  Tento výdělek se může skládat z více složek, podle pracovní aktivity zaměstnance. Může zahrnovat příjmy z pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, příjmy z dalšího pracovněprávního vztahu (např. na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), ale též příjmy ze své činnosti jako osoby samostatně výdělečně činné aj.
Zaměstnanec tedy vznesl oprávněný požadavek, a pokud jej řádně doloží, je zaměstnavatel odpovědný za škodu vzniklou pracovním úrazem při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku vycházet z celkového průměrného výdělku, kterého zaměstnanec dosahoval před vznikem pracovního úrazu.
 

 

Nové nařízení vlády o úpravě náhrady od 1. 1. 2016

17.1.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Dotaz:
Bude vydáno nebo už vyšlo nové nařízení vlády ohledně úpravy ztrát na výdělku při náhradách škody za úraz a nemoc z povolání?
 
Odpověď:
Jako každoročně, tak i koncem roku 2015 vláda vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, upravila nařízením podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (včetně náhrady nákladů na výživu pozůstalých). Učinila tak nařízením vlády č. 351/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů, a to s právní účinností od 21. prosince 2015.
Podle citovaného nařízení vlády se náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrada nákladů na výživu pozůstalých příslušející zaměstnancům nebo pozůstalým podle zákoníku práce, popřípadě podle dřívějších právních předpisů, upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, popřípadě zvýšený podle pracovněprávních předpisů, a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých, popřípadě zvýšený podle pracovněprávních předpisů, se zvyšuje o 40 Kč. V minulých letech bylo zvýšení vždy stanoveno procentuálně (průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady se zvyšoval pro rok 2015 o 1,6 %, pro rok 2014 o 0,4 %, pro rok 2013 o 0,9 %, pro rok 2012 o 1,6 %, pro rok 2011 o 3,9 %); v loňském roce poprvé bylo zvýšení stanoveno pevnou částkou 40Kč.
Náhrady zvýšené podle shora citovaného nařízení vlády přísluší od 1. ledna 2016.