ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Pyramidy a vývoj lidstva na Zemi (1)

view counter

Od počátku vývoje naší Země zde společně žili vyspělí lidé se všemi druhy zvířat. Ojedinělé nálezy obřích lidských kosterních pozůstatků, náčiní, strojů i otisky „zkamenělých stop“ lidí-obrů v korytech druhohorních řek aj. stále s větší naléhavostí potvrzují to, že člověk na Zemi žil od počátku jejího geologického vývoje, a to spolu se všemi živočišnými druhy, čímž zcela ztrácí platnost již dávno překonaná Darwinova teorie o vývoji člověka.

 

 

Již tehdy na naší planetě existovaly vyspělé lidské civilizace, jejichž obyvatelstvo vytvářelo pyramidy i další obří stavby, jejichž ruiny jsou dodnes pohřbeny pod vrstvami hornin. Pyramidální stavby, vznikající lidskou rukou za použití nám dnes zcela neznámých technologií, produkovaly mj. i specifické energetické toky, což se na některých místech na zemském povrchu dodnes může projevovat formou aktivních výronů různých energií. Byly dílem našich lidských předků obří výšky, která se však během vývoje na Zemi po kataklyzmatech, a to kvůli zhoršení životních podmínek poté postupně zmenšovala, a stejně tak i velikost ostatních živočišných druhů, z nichž mnohé již dávno vymřely. Z důvodů znovuosidlování naší planety po globálních katastrofách, a to často do zcela změněných až „nepřátelských“ podmínek pro život, docházelo v „mateřských centrech“ mimo naši Zem k úpravám lidského genomu genetickými manipulacemi, kdy člověk postupně přicházel o svou původní komplexní genetickou „výbavu“, a v návaznosti na to i o své rozsáhlé psychické schopnosti aj.

Pokud bychom tedy sledovali vývoj lidstva od jeho počátku, dospěli bychom dnes kupodivu k přesně opačnému zjištění než Darwin… Zdá se dokonce i pravděpodobné, že nejrozsáhlejší geologické proměny zemského pláště od prvohor až do dnešních čtvrtohor mohly být iniciovány právě celosvětovými pohromami, způsobenými nejen přírodní katastrofou jako např. srážkou Země s kosmickým tělesem, ale mohly být též vyvolány násilnickými lidskými aktivitami, jako např. meziplanetárními válkami či nevhodnými experimenty aj. Ať už k nim došlo jakkoli, je třeba si uvědomit, že lidé byli od počátku přímo účastni geologického vývoje Země a jím zřejmě i těžce poškozeni. Ukazuje se, že během těchto kataklyzmat došlo dokonce několikrát i k proměně zemských pólů a též k naklonění zemské osy, čímž se ustálilo pravidelné střídání čtyř ročních období.

To, že některé dodnes dochované pyramidy na Zemi i na našem území stály již před globální katastrofou, jež změnila sklon zemské osy, svědčí právě to, že jsou dnes odkloněny od své původní orientace východ–západ přesně o 23 stupňů, tj. o úhel odklonu zemské osy od svého původního postavení.


Proč pyramidy a obři na Moravě?

Jak již bylo výše uvedeno, některé monumentální pyramidální „uměle vytvořené stavby“ se na Zemi objevily již v prvohorách a jejími tvůrci byli lidé obřího vzrůstu! Jednalo se v podstatě o části horstev nebo o jednotlivé vrchy upravené ořezáním či obroušením do pyramidálního tvaru se speciálně upravenými povrchy a se specifickou vnitřní strukturou chodeb a komor, které byly vyřezány neznámými technologiemi. Také na našem území se téměř vždy jedná o uměle upravené kopce do tvaru pyramid, obložené 2–3 plášti desek z umělého kamene na bázi geopolymeru, s podzemním víceúrovňovým kruhovým labyrintem, několika chodbami a komorami. Tyto „stavby“ jsme dosud nejvíce prozkoumali v Podyjí mezi městy Znojmo a Vranov nad Dyjí, a díky velké četnosti zdejšího výskytu pyramid jsme území pracovně nazvali „Údolím pyramid“. Jejich ruiny se nacházejí na obou březích řeky Dyje a představují rozsáhlý areál staveb s četnými dochovanými architektonickými prvky, včetně zbytků povrchových obkladů, vrcholových pyramidionů, výztuh žeber, vnitřního zdiva, chodeb, komor a krypt, v nichž jsme vždy detekovali uložení dvou obřích lidských koster o výšce 9–12 m hluboko pod zemí. Všechny popsané stavební detaily byly vyřezány pomocí speciálních strojů nebo záření, tj. s užitím nám dnes neznámých technologií, či odlity z umělého kamene na bázi geopolymerů.

Výzkumy pyramid jsme tedy zahájili na jižní Moravě a znovu zde zdůrazňuji, že se zde většinou jedná o pyramidálně upravené kopce, nikoliv o monumenty vystavěné z kamenných či odlévaných kvádrů jako v Egyptě, kde nebyla horstva, a proto zde musely být pyramidy uměle vystavěny. „Pyramidy“ se samozřejmě nacházejí nejen na Moravě (všechna moravská pohoří – Beskydy, Jeseníky aj. je obsahují), ale i v Čechách a v celé Evropě! Náš výzkum se zaměřil přednostně hlavně na Podyjí z toho důvodu, že zde ve třetihorách došlo k prasknutí zemského pláště, a proto se pyramidální stavby, stojící na tektonickém zlomu v těchto místech, rozlomily a obnažila se tak jejich vnitřní struktura. Dodnes lze jejich stavební prvky dobře sledovat v kamenných polích na obou březích řeky Dyje mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí. Některé z pyramidálních vrchů se zde dokonce dochovaly téměř celé, jako např. specifická dvojpyramida vrchu Šobes.

Speciální krypty s obřími lidskými kostrami, jež se nacházejí hluboko v nitru pyramid, byly vyřezány v tvrdých podkladových horninách, díky čemuž byly od počátku velmi dobře chráněny před zničením, a to i v obdobích bouřlivých geologických procesů a změn na Zemi.

Uložení obrů v podzemních kryptách jsme zjistili mentálním napojením se do informačního pole a jejich „hmotné otisky“ a velikost zdokumentovali speciální detekcí pomocí horizontální olovnice ve tvaru „L“, jež reaguje i na objekty a stavby dávno zaniklé. Jeví se mi nyní, že bude třeba postupně zmapovat celé území ČR, aby se prokázalo, že naše republika a zřejmě i celá Evropa pod zemským povrchem skrývají velký počet ruin zaniklých staveb vyspělých civilizací s lidmi, jejichž výška mohla dosahovat na našem území až 12 m!


Výzkumy pyramid v Tibetu a možnost prostupu do paralelních světů

Ze zahraničních badatelů, kteří se intenzivně věnovali výzkumu pyramidálních staveb, mě nejvíce zaujal ruský oční lékař Ernst Muldašev, jenž zkoumal pyramidy nejen v Egyptě, ale i jinde na světě. Dospěl k pozoruhodným zjištěním, z nichž mě nejvíce oslovily závěry bádání jeho expedice v Tibetu, v okolí posvátné hory Kailás, jež shrnul ve své knize „V objetí Šambaly – hledání města Bohů“. Autor knihy např. uvádí, že v okolí Kailásu, jenž je podle něho největší pyramidou na světě o výšce 6666 m, se nacházela celá řada dalších pyramidálních i jiných staveb, tvořících větší urbanistický celek, který nazval v duchu tibetské tradice „Město Bohů“. Dospěl též k obdobnému zjištění, že pyramidy v Tibetu byly vytvořeny obrušováním či ořezáváním přírodních hor do různého tvaru, jenž byl podle něho důležitější než obsah staveb, neboť tvar ovlivňuje časoprostor. V knize též zmiňuje a popisuje dávné stroje i výrobu energie na opracovávání hor do tvarů pyramid. Snad nejvíce mě však zaujalo zjištění jeho vědecké expedice, že pyramidy jsou schopny měnit – tzv. „ohýbat“ či „zakřivovat“ prostor, díky čemuž vznikají časoprostorové prostupy neboli „brány“ do paralelních světů. Tyto obří útvary kromě toho také mohly sloužit k výrobě různých druhů energií a měly asi i funkci jakýchsi kolektorů (sběračů) jemných energií, přicházejících z kosmu.

 

 

Rusové v souvislosti s obřími stavbami v Tibetu přišli také s teorií „efektu stlačeného času“ – ve studii N. Kozyreva a jeho pokračovatelů je čas vnímán jako určitý druh energie, jež prostupuje vesmírem, a k jeho „stlačení“ dochází na povrchu Země díky vydutým obřím plochám z kamene (jedná se o tvary horstev), které badatelé nazvali „zrcadla času“. Ta podle nich způsobují multi-dimenzionální jev tzv. „superstlačeného času“, jenž vytváří zcela novou časoprostorovou kvalitu, ovlivňující mysl člověka do té míry, že je schopen změnit svou dimenzionalitu a prostoupit do paralelních světů. Zajímavá je zde i „mystika“ tohoto jevu, který lze podle Muldaševa vnímat jako „tvořivou energii“, vedenou láskou ke Stvořiteli, kde lidská myšlenka představuje živel Ohně a cit člověka živel Vody. Jejich vnitřním spojením pak může skrze člověka protékat „božská energie“.

Muldašev dále uvádí, že stupňovité pyramidy umožňovaly vstup kosmické energie do našeho světa a celoplošné pak opačný energetický tok do kosmu, čímž docházelo k přirozené výměně energií mezi všemi dimenzemi. Tyto stavby podle něho sloužily také ke koncentraci kosmické energie a k její následné proměně v jiné druhy energií, jež mohou ovlivňovat hmotné procesy na Zemi. Kromě času a prostoru je třeba vnímat ještě další „pozemské“ energie, například gravitaci, jež je charakteristickou vlastností hmoty. Taktéž síly paralelních světů mají vztah ke hmotě na Zemi, která podle vědců vzniká jako „trojúhelníkově zakřivený uzavřený prostor s uzamčenou energií času“. Víme, že i myšlení je hmotným procesem, neboť mysl je tvořena energií času, jež ovlivňuje prostor. Lidská mysl se tedy může stát na Zemi jednak velmi silným vývojovým hybatelem, ale na druhé straně člověk vládnoucí negativní myslí je schopen ohrozit naši planetu a způsobit i globální katastrofu, jak ukazuje historie vývoje Země.


Zasáhly do vývoje na Zemi mimozemské civilizace?

Mimozemské civilizace byly s osídlením na Zemi od počátku ve spojení a v minulosti zasahovaly a i dnes zasahují do vývoje na naší planetě. Jejich „výzkumné stanice“ či jiná technologická zařízení jsme detekovali pod zemí na několika místech naší republiky a zjistili jsme, že některé z nich jsou dosud aktivní a zřejmě i ve spojení s kosmickými základnami mimo naši Zem. Je možné s nimi „komunikovat“ na mentální úrovni. To, že se mimozemské civilizace na naší planetě objevovaly i dříve, dokládají nálezy na mnoha místech na Zemi, jako např. známé obří kresby na planině Nazca v Peru, viditelné pouze z letadla, ale i další nálezy ve světě a u nás, a svědčí o tom i historická vyobrazení z minulosti.

 

 

To vše naznačuje, že vývoj na Zemi nebyl poklidný ani jednoduchý, nýbrž provázený i globálními katastrofami se zániky civilizací, a lze díky tomu zde i očekávat různé vlivy, a dokonce i opakovanou přítomnost mimozemských osadníků. Jakmile byl život na naší planetě zcela zničen, byl vždy nutný zásah z kosmu, neboť Země byla několikrát uměle znovu osídlena. K přežití na Zemi sloužila podzemní města budovaná nejčastěji na záchranu lidstva. K nejrozsáhlejším patří, zdá se, více než dvacetipatrové sídlo na území dnešního Turecka, které bylo budováno na příkaz jednoho z egyptských faraonů, jak dokládají staré záznamy. Ale i na našem území se nacházejí rozsáhlé podzemní spleti chodeb a komor, jako např. Znojemské či Jihlavské podzemí, která jsou s dalšími propojena dálkovými podzemními koridory. Všechny tyto vyspělé stavby vznikaly v pradávných dobách z důvodu přežití lidstva v podzemí po kataklyzmatech, kdy nebylo možné v nepřátelských podmínkách na Zemi přežít, a není ani vyloučeno, že některé z nich byly vybudovány také mimozemskými civilizacemi za jinými účely.


Výzkumy pyramid v Bosně a mezinárodní konference o pyramidách v Sarajevu

Nejaktivnější průzkum pyramidálních staveb probíhá dnes kromě Egypta hlavně v Rusku, kde jsou středem pozornosti systémy pyramid na Krymu a také na Sibiři. Zjištění ruského vědce Ernsta Muldaševa jsem více popsala již dříve v textu. Rusové hlavně zjišťují možnosti využití pyramidálních energií i dalších neznámých technologií. Výzkumy v Evropě dosud nejvíce pokročily v Bosně, a to díky neúnavné snaze objevitele bosenských pyramid u města Visoko Dr. Semira Osmanagiche, který se také zasloužil o pravidelné pořádání mezinárodní konference o výzkumu pyramid ve světě.

V Bosně již několik let zkoumají hlavně „pyramidu Slunce“ a s pomocí dobrovolníků z celého světa pozvolna zpřístupňují pyramidální chodby i její podzemí. Kromě různých měření se zde zkoumají také léčivé účinky v komorách podzemního labyrintu s keramickými monolity a krystaly. V letošním roce jsem byla na konferenci pozvána, abych prezentovala výsledky našich výzkumů pyramid v ČR, a také mi bude umožněno experimentovat v oblasti muzikoterapie v podzemních léčivých komorách labyrintu. Bližší informace z konference z Bosny budou obsahem dalšího mého článku o pyramidách.


Info o autorce: RNDr. Mgr. Hana Blochová (píše po pseudonymem Rosa de Sar)

Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (fyzikální chemie), Technologie restaurování výtvarných děl na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dějiny výtvarného umění). Dlouhou dobu působila také v oboru průzkumu památek, technologie restaurování a znalectví uměleckých děl. Pyramidy v ČR objevila na podzim roku 2010 po návratu z pracovní cesty v Egyptě, kde si při pobytu ve Velké pyramidě uvědomila analogii zde použitých technologií se způsobem řezání chodeb znojemského podzemí i dalších staveb. Společně se svým kolegou stavařem- statikem ing. Jaroslavem Růžičkou ve stejné době doložila také existenci obrů u nás.

O výzkumech napsala knihu „Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás“ (2011, nakladatelství SAR Praha), kde kapitolu o použité nové metodice detekce zaniklých staveb i jejich průzkumu a výkresovou dokumentaci zajistil spoluautor knihy Ing. Jaroslav Růžička (kniha je nyní rozebrána a její druhé rozšířené vydání se plánuje na srpen–září 2014). Podrobné informaci o autorech i výzkumech lze nalézt také na www.pyramidycr.cz.

Hana Sar Blochová