ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Školení a prohlídky tesaře - dřevorubce podle NV č. 339/…

view counter
20.3.2018, Ing. Zdeněk Juránek, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 

Dotaz:

Je nějak stanoven rozsah školení a zaškolení pro jednotlivé práce prováděné motorovou pilou (křovinořezem) - např. tesař - dřevorubec? Jaká je hodinová dotace - teorie a praxe a četnost opakovaného školení a ověřování znalostí? Co lékařské vyšetření ?
 

Odpověď:

Platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nestanoví pro práce prováděné motorovou pilou a křovinořezem žádnou zvláštní odbornou způsobilost, tedy ani Vámi dotazovanou případnou hodinovou dotaci teorie a praxe. Ve smyslu § 103 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je povinností zaměstnavatele určit obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. 
Konkrétní požadavky na kvalifikaci obsluhy motorové pily či křovinořezu může stanovit i výrobce v návodu na obsluhu. Povinností zaměstnavatele je pak zajistit jejich dodržování v návaznosti na § 3 odst. 6 nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
Zaměstnavatel musí rovněž zajistit, aby obsluhou řetězové pily byl pověřen pouze zaměstnanec starší 18 let, který je k uvedené činnosti zdravotně způsobilý (§ 8 odst. 3 nařízení vlády č. 339/2017 Sb.). Rozhodnutí o zdravotní způsobilosti konkrétního zaměstnance spadá do kompetence příslušného poskytovatele pracovnělékařských služeb. Obecně je možné u obsluhy motorové pily či křovinořezu hovořit o opakování prohlídky jedenkrát za 4 roky u zaměstnanců do 50 let věku a jedenkrát za 2 roky u zaměstnanců starších 50 let, resp. o jejich četnosti na základě výskytu rizikových faktorů (kategorizace prací).