ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Školení - seznámení s návodem

view counter
13.8.2017, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 
Dotaz:
Rád bych se zeptal na školení pro zaměstnance, kde je seznamujeme s návody na obsluhu elektrozařízení, pro THP pracovníky např. mikrovlnná trouba, varná konvice atp. a pro zaměstnance na údržbě je to se zařízeními jako je vrtačka, bruska, soustruh atp. Stačí zaměstnance vše obecně proškolit pouze při nástupu, nebo je nutné tato školení periodicky opakovat a pokud ano, tak v jakých intervalech? Pro THP každé 3 roky a pro zaměstnance výroby a údržby každé 2 roky?
 
Odpověď:
Podle § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům při nástupu do práce školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se vztahují k jejich práci a s tím spojenými riziky.
Nové školení je jednoznačně vyžadováno při změně pracovního zařazení nebo druhu práce, při zavedení nových technologií, změně výrobních a pracovních prostředků nebo změně technologických a pracovních postupů a v případech, které mají vliv na BOZP (např. při pracovním úrazu).
Podle odst. 3 je zaměstnavatel povinen určit obsah školení, jeho četnost a způsob ověřování znalostí. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno. Připomínám, že součástí školení by mělo být seznámení s vyhodnocenými riziky na pracovišti i při práci a s opatřeními pro jejich odstranění nebo uvedení na přijatelnou mez.
Jak je ze zákona patrné, je na zaměstnavateli jakou četnost (opakování) školení stanoví. V konkrétně uváděných příkladech pro pracovníky THP bych považoval za přijatelné seznámení s návody pro obsluhu neopakovat, při výměně zařízení udělat školení nové. Pro pracovníky výroby a údržby, podle používaných strojů a technologií, návody pro obsluhu školit opakovaně v intervalu 2 – 5 let podle složitosti zařízení a technologie.
Pokud se jedná o seznámení s obsluhou el. zařízení a el. přístrojů, které je součástí elektrotechnické kvalifikace (pracovníci seznámení podle § 3 vyhl. č. 50/1978 Sb.), není předepsáno seznámení opakovat.