ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Skutečné sídlo vs. zapsané sídlo společnosti a podnikatele

view counter
Od roku 2015 došlo k povinnosti oznámit správci daně skutečné sídlo výkonu ekonomické činnosti společnosti či podnikatele. V tomto článku se dozvíte o hlavním rozdílu mezi sídlem zapsaným v obchodním rejstříku či obdobném veřejném rejstříku a skutečným sídlem, o významu sídla z pohledu zákona o DPH, o povinnostech vůči správci daně a o tom co se může stát, když své povinnosti nesplníte.
Z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty je sídlo společnosti nebo fyzické osoby podnikající (dále jen osoby povinné k dani) důležité pro určení místně příslušného správce daně (tedy finančního úřadu), pod kterého osoba povinná k dani spadá. Víte, jaké máte povinnosti vůči správci daně a co se může stát, jestliže se Vaše formálně zapsané sídlo v evidenci správce daně liší od sídla skutečného?
Než přejdeme k odpovědi na výše uvedené, rádi bychom zde shrnuli pár důležitých informací.
Dle zákona o DPH se za skutečné sídlo společnosti považuje místo, kde se schází vedení společnosti a kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení firmy. U fyzické osoby se za skutečné sídlo považuje obvykle místo jejího pobytu. Toto samozřejmě platí jen v případě, kdy podnikatel nemá uvedené jiné místo podnikání.
Dle daňového řádu se za sídlo právnické či fyzické osoby rozumí adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiném obdobném veřejném rejstříku či adresa, kde osoba povinná k dani skutečně sídlí, pokud se tato osoba do veřejných rejstříků nezapisuje. Zároveň se však toto formálně zapsané sídlo ve veřejném rejstříku může lišit od skutečného sídla podnikání, proto v této situaci je vyžadováno, aby se místní příslušnost správce daně řídila dle místa podnikání.
Definice skutečného sídla osoby povinné k dani je též stanovena Nařízením Rady EU, které zejména poukazuje na fakt, že pouhá existence poštovní adresy nemůže být postačující pro sídlo ekonomické činnosti osoby povinné k dani.
Obecně platí, že by osoba povinná k dani měla být ve svém sídle pro správce daně plynule kontaktní a dohledatelná, aby správci daně byl umožněn výkon jeho pravomocí v sídle společnosti (tzn. např. umožnění průběhu daňové kontroly/šetření včetně dostupnosti záznamů a prověřování ekonomické činnosti).
Pokud se tedy formálně zapsané/hlášené sídlo osoby povinné k dani liší od sídla skutečného, má taková osoba povinnost od roku 2015 ohlásit skutečné sídlo společnosti správci daně, a to prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů“. Pro nově vzniklé registrující se plátce k DPH (tj. od roku 2015), je výše uvedené oznámení součástí registrace k DPH.
V případě neohlášení skutečného sídla či neoznámení jeho změny, může správce daně uložit sankci za porušení povinnosti při správě daní a to do výše 500 000 Kč, v případě plátce DPH může rozhodnout o jeho nespolehlivosti či dokonce může přistoupit k samotnému zrušení registrace k DPH.
Pavla Tomášková
Gallery Myšák
Vodičkova 710/31
110 00  Praha 1
Tel.: +420 221 506 300
Fax: +420 221 506 301
e-mail: 
info@schaffer-partner.cz
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz
Autor: Pavla Tomášková ( Schaffer & Partner Legal )