Chytrý špičkový marketing.
view counter

Splatnost a výplata mzdy

view counter
10.4.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od roku 2012 se rozšiřují možnosti formy výplaty mzdy nebo platu.
 
Termínem splatnost mzdy je nutno rozumět okamžik, kdy zaměstnanci vzniká právo (nárok), aby mu zaměstnavatel vyplatil za odvedenou práci mzdu. Dle § 141 odst. 1 ZP je mzda splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo na některou její složku.
Jestliže  zaměstnavatel nesplní povinnost vyplatit zaměstnanci mzdu v termínu její splatnosti, dostává se do prodlení. Pokud tak neučiní ani do 15 dnů po jejím uplynutí, má zaměstnanec právo dle § 56 písm. b) ZP okamžitě zrušit pracovní poměr. Využití tohoto práva pro zaměstnavatele znamená, že bude povinen zaměstnanci vedle dlužné mzdy vyplatit ještě náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Pro účely náhrady mzdy se použije průměrný měsíční výdělek.
Termín splatnosti mzdy se kryje s tzv. pravidelným termínem výplaty mzdy, který zaměstnavatel určuje dle § 141 odst. 3 ZP. Zaměstnavatel, u něhož působí odborová organizace a zmíněný termín není sjednán v kolektivní smlouvě, je povinen jej projednat s příslušnou odborovou organizací. Termín výplaty mzdy je rovněž předmětem mzdového výměru dle § 113 odst. 4 ZP, resp. informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům dle § 37 ZP.
Ve dvou případech stanoví zákoník práce odchylnou úpravu splatnosti mzdy. Jde o vyplacení mzdy v souvislosti s nástupem na dovolenou na zotavenou (§ 141 odst. 4 ZP) a se skončením pracovního poměru (§ 141 odst. 5 ZP).
Pravidla pro výplatu mzdy a povinnosti s tím spojené jsou obsaženy v § 142 ZP. Jde zejména o následující:
 
  • mzda se vyplácí v zákonných penězích, jen výjimečně v cizí měně, a to zaměstnancům s místem výkonu práce dle pracovní smlouvy v zahraničí;
  • zaokrouhluje se na celé koruny směrem nahoru;
  • vyplácí se buď v hotovosti (v pracovní době a na pracovišti), nebo bezhotovostním převodem na jeden účet zaměstnance (zaměstnavatel tak činí na svůj náklad a nebezpečí);
  • zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci při měsíčním vyúčtování mzdy písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (tzv. výplatní lístek, výplatní páska).

 

Od roku 2012 se rozšiřují možnosti formy výplaty mzdy nebo platu. V případě složitých provozních podmínek, kdy je výplata mzdy nebo platu obtížná, může zaměstnavatel na základě vlastního uvážení zaslat mzdu nebo plat zaměstnanci, a to tak, aby je měl zaměstnanec k dispozici nejpozději v termínu určeném pro jejich výplatu.
Může se stát, že zaměstnanec se nebude moci z vážných důvodů dostavit k výplatě mzdy v hotovosti. V takovém případě je zaměstnavatel povinen mzdu zaměstnanci zaslat na svůj náklad a nebezpečí, a to v den stanovený pro její výplatu, popřípadě nejpozději v pracovní den následující po tomto termínu. Se zaměstnancem se ale lze dohodnout i jinak.
Pokud jde o bezhotovostní výplatu mzdy, platí, že zaměstnavatel je povinen k této formě výplaty vždy, když o to zaměstnanec požádá. V takovém případě stačí v pravidelném termínu výplaty, mzdu na účet zaměstnance poukázat, nemusí být již na účtu zaměstnance. Zákon nebrání tomu, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem na bezhotovostní výplatě mzdy dohodli. I v tomto případě je nutné, aby měl zaměstnanec v den výplaty peníze k dispozici. 
 
 
 
 

Termín výplaty mzdy

11.4.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokud máte 15. den v měsíci sjednán či určen jako pravidelný termín výplaty mzdy, pak musí být mzda v tento den zaměstnanci k dispozici,...

Dotaz:
V pracovních smlouvách máme uvedeno, že výplatním termínem je 15. den po uplynutí měsíce bez předchozího poskytování zálohy. Od roku 2012 je v zákoníku práce v § 143 uvedeno, že na základě dohody se zaměstnancem je zaměstnavatel povinen zaplatit částku určenou zaměstnancem na jeden platební účet určený zaměstnancem, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín.

Můj dotaz zní: může zaměstnavatel poslat mzdu 15. v měsíci nebo zda zaměstnanec musí mít 15. výplatu už na účtě.


Odpověď:
Pokud máte 15. den v měsíci sjednán či určen jako pravidelný termín výplaty mzdy, pak musí být mzda v tento den zaměstnanci k dispozici, tj. buď se mu tento den vyplácí v hotovosti nebo, pokud máte sjednáno, že mzda bude zasílána bezhotovostně, pak v takovém případě musí být na účtu zaměstnance již k 15. dni v měsíci (nestačí ji tento den odeslat z Vašeho účtu, samozřejmě pokud nemáte účty v rámci jedné banky).
Pokud by Vám lépe vyhovoval pozdější pravidelný termín výplaty, lze ho se zaměstnancem sjednat či jej můžete určit vnitřním předpisem k jinému datu. Toto zákoník práce nijak neomezuje, pouze stanoví, že mzda musí být splatná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni vznikl nárok. Jestli ale stanovíte jako pravidelný termín výplaty mzdy 5. den v měsíci nebo 28. den v měsíci, je na Vás. Ustanovení § 143 ZP spíše míří na situace, kdy zaměstnanec po zaměstnavateli požaduje, aby mu část mzdy zasílal např. na účet stavebního spoření (či jakýkoliv jiný účet) a v takovém případě si mohou strany sjednat, že tuto částku bude zaměstnavatel posílat později než v pravidelném termínu výplaty mzdy (např. k 20. dni v měsíci). Pokud si nic takového nesjednají, pak i tuto částku zaměstnavatel odesílá v pravidelném termínu výplaty mzdy.
Od 1. 1. 2012 ale nově již zaměstnavatel nemusí vyhovět žádosti zaměstnance o zasílání takové částky na platební účet určený zaměstnancem; k tomu je třeba dohody zaměstnance se zaměstnavatelem (to platí i o bezhotovostní výplatě mzdy). Současně se zjednodušila situace zaměstnavatelům v případě, mají-li složité provozní podmínky pro výplatu mzdy. V takovém případě může zaměstnavatel zasílat zaměstnanci mzdu na svůj náklad a nebezpečí např. složenkou (pokud si zaměstnanec nebude chtít zřídit bankovní účet, protože k tomu jej nelze nutit). I v tomto případě ale musí být mzda zaměstnanci k dispozici nejpozději v pravidelném termínu pro výplatu mzdy.
 
 
 
 

Výplata mzdy v eurech

30.3.2012, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mzda za výkon závislé činnosti v Čechách.

Dotaz:
Mohu vyplatit mzdu slovenskému zaměstnanci, který pracuje v Praze, v eurech?

Odpověď:
Výplata  mzdy se provádí zásadně v české měně. Jen v případě, že má zaměstnanec trvale místo výkonu práce v cizině nebo je tam dlouhodobě přeložen (nezaměňovat se služební cestou), je možné  mzdu vyplácet v cizí měně. Pro přepočet  české měny na cizí měnu se použije kurz vyhlášený ČNB platný v den výplaty.