Chytrý špičkový marketing.
view counter

Teplota na pracovištích (nejen) v zimním období

aká nejnižší teplota může být v zimním období na pracovišti administrativního charakteru (v kanceláři). V jakých předpisech je to stanoveno? Jak je upravena práce venku v zimním období? V celé BOZP platí zásada, ...
view counter

3.1.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Jaká nejnižší teplota může být v zimním období na pracovišti administrativního charakteru (v kanceláři). V jakých předpisech je to stanoveno? Jak je upravena práce venku v zimním období?
V celé BOZP platí zásada, že zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací práce v oblasti BOZP a přijímáním opatření k předcházením rizikům. To ukládá zaměstnavateli přímo zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jde o tzv. metodu prevence rizik, na základě které musí zaměstnavatel vyhledávat rizika, a když je nemůže odstranit, tak je musí vhodnými opatřeními alespoň minimalizovat.
Jedním z rizik je práce v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, tedy práce v chladu a v horku. Proto zákoník práce v § 104 výslovně stanoví, že na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje a odkazuje na prováděcí předpis.
Konkrétní podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci. Toto nařízení vlády bylo za dobu své účinnosti několikrát měněno, naposledy v loňském roce v dubnu a jeho změny se týkaly především ochranných nápojů a byly prováděny podle poznatků praxe.
Základ pro posouzení, zda je konkrétní práce vykonávána v teplotním riziku či nikoliv tkví samozřejmě ve zjištění teploty na pracovišti. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., si pro tyto účely zaměstnance člení do tzv. tříd podle vykonávané práce a podle celkového energetického a průměrného energetického výdeje vyjádřeného v brutto hodnotách; tříd je osm – třída I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb a V.
Druhy vykonávané práce s přiřazením do tříd jsou pro zaměstnavatele pouze orientační (nemohou být plně vyčerpávající), zaměstnavatel si proto musí zaměstnance sám zařadit do příslušné třídy práce. Bez toho totiž by ani nevěděl jaká je přípustná teplota pro daného zaměstnance a zda mu má/nemá poskytovat ochranné nápoje.
Práce zařazené do třídy IIIb, IV a, IVb  a V se vykonávají většinou na venkovních pracovištích, proto si uveďme první čtyři třídy, které přináší také v praxi nejvíce dotazů, protože se vykonávají ve vnitřních pracovištích. Hodnota M vyjadřuje energetický výdej.
Tabulka tříd práce podle druhu práce a průměrného energetického výdeje je uvedena v příloze č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
K tomu pak je tabulka přípustných mikroklimatických podmínek pro celý rok. Z této tabulky si vybereme pro práce ve třídě I až IIIa – tedy pro práce na vnitřních pracovištích minimální a maximální teplotu ve stupních Celsia: 
Třída práce
M (W . m-2)
 

 

 

 

to  min

 

 

 

 

to max

= < 80
20
27
II a
81 až 105
18
26
II b
106 až 130
14
32
III a
131 až 160
10
30
Důležité je, že  to min je platná pro tepelný odpor oděvu 1 clo a to opt je platná pro tepelný odpor oděvu 0,75 clo, clo je jednotka tepelně izolační vlastnosti oděvu, vypočítává se podle ČSN EN ISO 9920. 1 clo je v podstatě třívrstvý oděv, 0,75 clo je dvouvrstvý oděv.
Platí zásada, že zaměstnavatel musí po celou dobu směny zajistit na pracovišti přinejmenším minimální teplotu podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Pokud se týká práce v chladu, tak zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví při této zátěži upravují § 6 a § 7  nařízení vlády. Jedná se zejména o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a o bezpečnostní přestávky.        
Pro práci na venkovních pracovištích je pak také aktuální otázka poskytování ochranných nápojů při práci v chladu. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při trvalé práci na
  • pracovišti, kde musí být z technologických důvodů udržována operativní teplota 4 °C a nižší, nebo
  • venkovním pracovišti, pokud jsou nejnižší korigované teploty venkovního vzduchu naměřené na pracovišti zastíněným teploměrem v průběhu osmihodinové směny nižší než 4 °C.
Podle § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. se ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem nebo chladem může obsahovat látky zvyšující odolnost organismu.