Chytrý špičkový marketing.
view counter

Virgule a věda

view counter

Věda je zatím dost skeptická k dohadům o některých podivuhodných oblastech, v nichž se mohou odehrávat zvláštní a neuvěřitelné jevy. Například též k tvrzení, že když je nad určitou oblastí hustá mlha a déšť, vytváří se v takovém místě vodivý komín silného elektromagnetického pole způsobeného podložím v zemi. To pak může vytvořit indukční proudy schopné vyřadit třeba elektrické zapalování běžného leteckého motoru, takže motor ztrácí výkon, letadlo rychlost a magnetické pole vychýlí kompas, čímž může dojít ke kolizi. Existují různé nevysvětlené havárie letounů, které mohly vzniknout za podobných situací.

Je třeba konstatovat, že v této oblasti existuje ještě mnohé, co není dosud zcela známo a náležitě prozkoumáno. Zvláštní pozornost vědy poutá například schopnost některých lidí odhalovat podzemní naleziště vody, různých kovů, plynů a zemských dutin. Tuto záhadu se snažil už koncem 17. století ve Francii objasnit opat de Vallemont tvrzením, že „z hlubin země k nám pronikají jakési podivné vlny, jež v člověku vyvolávají určité reakce, a pokud v rukou drží například proutek, projevují se jeho vychýlením.“ Opat Vallemont se též vyjádřil že „hledané věci vysílají vlny.“ Skutečností pak zůstává, že v místech, kde často proutek zabírá, se vyskytují různé fyzikální anomálie.

Badatelé, kteří virguli studovali, došli k závěru, že v rukou přibližně dvaceti procent mužů a čtyřiceti procent žen z dvou stovek zkoumaných osob, se proutek začíná otáčet, jakmile přijdou na místo, pod nímž je v hloubce do osmdesáti metrů ložisko nějakého kovu nebo vody. Již ve třicátých letech 20. století si lidé všimli, že na některých úsecích venkovního elektrického vedení se většina úderů blesků soustřeďuje do těch míst, kde se nacházelo mnoho pramenů a vodních proudů nebo jejich křižovatek. Také geologická měření ukazují, že nad vodními proudy se země i vzduch vyznačují vyšší elektrickou vodivostí, což pak přitahuje blesky. Je příznačné, že ptáci, zejména čápi, si nikdy nestavějí hnízda na stromech nebo stavbách, pod nimiž je spodní voda. Tohoto poznatku pak též využívají lesníci a znalci přírody, zastihne-li je bouře v lese. Proto se snaží schovat tam, kde se shromažďuje vysoká i jiná zvěř, neboť do těchto míst zřídkakdy blesk uhodí.

Zajímavý poznatek též přineslo zjištění, že ve vodě protékající mezi jednotlivými kameny, vzniká statická elektřina. A v důsledku toho může vznikat určité elektrické pole. K obdobným závěrům došli badatelé na základě svých pozorování v saharské poušti. V podzemních vodních proudech se tedy zřejmě skrývají fyzikálně dokazatelné anomálie. Dost možná, že právě ony signalizují citlivému člověku, že je pod ním voda.
(pak)