Chytrý špičkový marketing.
view counter

Zaslání záznamu o úrazu zdravotní pojišťovně zaměstnance

view counter
30.10.2017, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 

Dotaz:

Rád bych se zeptal na povinné zasílání záznamu o úrazu pojišťovně, u které je postižený zaměstnanec pojištěný (dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb.) Zasíláme záznamy o úrazu pojišťovně (Kooperativa), se kterou máme sjednané zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele – jedná se o pojištění našich zaměstnanců na škody na zdraví v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí s povolání. Je potřeba zasílat záznam o úrazu i zdravotní pojišťovně v rámci všeobecného zdravotního pojištění, které má zaměstnanec sjednané?

Nejsem si tím úplně jistý. Můžete mi to prosím potvrdit?
 

Odpověď:

Ano je potřeba zasílat záznamy o úrazu i zdravotní pojišťovně zaměstnance.
Podle nyní platného právního stavu (§ 6 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu) platí, že zaměstnavatel zašle záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce
  • územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
  • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
  • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
  • zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.
Podle znění nařízení vlády platného do r. 2014 musel zaměstnavatel dokonce i hlásit pracovní úraz zdravotní pojišťovně. To však povadly zdravotní pojišťovny za nepraktické a proto byla tato povinnost zaměstnavatele zrušena.
Kooperativě a.s. a České pojišťovně a.s. se (opět od r. 2014) zasílá zaměstnavatel záznamy o úrazu až v souvislosti s likvidací pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci, tedy až když žádáte o odškodnění úrazu. To je dnes obsahem ustanovení § 7a nařízení vlády.
Z uvedeného vyplývá, že zdravotní pojišťovně zasíláte záznam o úrazu hned koncem měsíce, když zasíláte záznam oblastnímu inspektorátu, případně na Policii ČR. Kooperativě a.s. a České pojišťovně zasíláte záznamy až s finanční likvidací škodní události, tedy s prvním požadavkem na odškodnění (zpravidla náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti).