Chytrý špičkový marketing.
view counter

Válka mezi ufouny a ohrožení lidí na zemi

view counter
Na náhodný a samovolný vznik života na Zemi a čtyřdimenzionální realitu dnes již snad věří pouze „skeptici“ ze spolku Sisyfos. Po rozluštění struktury DNA se stalo zřejmým, že tato struktura (a tím život) nejen nemohla vzniknout sama od sebe, ale že DNA jako podstata života je fenoménem, jednou z transcendentních vlastností vesmíru – stvoření. Z jednoduché statistiky snadno odvodíme, že při rozloze současného čtyřrozměrného vesmíru v něm musí existovat nejen miliardy pro život příznivých planet, ale na milionech z nich musí být i život. Tzn. i jeho nejrozvinutější forma – člověk.

 

Také je pravděpodobné, že na mnoha těchto planetách žijí lidstva o celá tisíciletí vyvinutější než na Zemi.
Lze předpokládat, že existují životy rozvinuté až k hranici samých možností života v hmotné dimenzi.
Tedy nejméně až k plnému otevření dispozic, které jsou ukryty v neaktivních částech DNA pozemského
člověka. Z tohoto zorného úhlu se nám pak pozemšťan skutečně musí jevit jako „pozemský červ“. S rozvojem genetiky i fyziky se už i na Zemi stává zřejmým, že plnou aktivací schopností skrytých v DNA současného člověka by se jedinci i společnosti otevřely takové možnosti, že si je my – současníci se zmrzačenou DNA – ani nedovedeme představit. Včetně volného pohybu po celém vesmíru.
Nikoliv ovšem technikou „šlapacího kola“ – tak se jeví naše rakety. Díky uvedenému lze logicky předpokládat, že pod dohledem takovýchto supracivilizací život na Zemi nejen vznikl, ale je stále z těchto vyšších dimenzí dozorován.

 

Pomoc přichází z nebes
Naši více intuicí a vyciťováním vybavení předkové to tušili a vnímali. Zachycenou realitu a pokyny stále přítomných tvůrců a vůdců lidstva formulovali do náboženských soustav a pokynů. Ty obsahují jednak základní etické principy pro harmonizaci vztahů mezi duchovními bytostmi, v přírodním boji o život se nevyskytující, jednak nadracionální úkony a rituály, jejichž smyslem je zapojit do živočišného způsobu života člověka rozvoj jeho duchovního rozměru.
Mají tím dát životu v těle smysl a urychlit vývoj lidského ducha až do stavu, ve kterém se bude moci i pozemské lidstvo zapojit do kosmického „orchestru“ duchovních civilizací. Jinak řečeno do „orchestru
kůrů andělských“ , kterým vyšší duchové oslavují život a jeho dárce. Toho dárce života, kterého již naši předkové nazvali Živým Bohem, bez jehož vůle nespadne člověku ani vlas z hlavy. Neboli naše postavení ve stvoření je takové, že se sicevyvíjíme podle svobodné vůle, ale občas nám naši neviditelní strážci skrze iracionální děje pomáhají.
Dopracovat se ale k poznání musíme my lidé sami. Hotového nesdělují nic. Všichni, viditelní i neviditelní v celém vesmíru pracují! Není parazitů, kromě našich lidí s „černou nitkou“. Tento druh lidí je však v populaci trpěn jen do určitého stupně vývoje. Myslím si, že čas jejich odstranění z této planety se přibližuje.
Neviditelní nezasahují více, jak bychom si z pohodlnosti přáli, protože je zákonem stvoření, že vyspělejší může pomoci dohánějícímu jen tehdy, když tento pracuje a snaží se. A to jen formou jakéhosi vnuknutí, občas i „zázrakem“.

 

Vítězství světla je otázkou času
Na tomto popisu kosmických dějů se shodnou skoro všichni kromě skalních materialistů, neboli „těžkých hmoťáků“. Další popis dějů ale roztřídí stoupence existence života v celém kosmu na „ty vpravo a vlevo“. Neboli na ty, kteří již alespoň částečně intuitivně vnímají Živého Boha a jeho Vůli (Řád stvoření), a ty, kteří myslí jako faktičtí ateisté, tedy odpůrce existence Boha. Ten, kdo vnímá Živého Boha přímo (výjimka) nebo skrze vyzařování z principu Krista (u pravých křesťanů) ví, že celé viditelné i neviditelné  stvoření je postaveno tak, že Tvůrce v jeho„energetických uzlech“ zasadil nástrahy, které znemožňují nehodným překročit práh do vyšší vývojové etapy. Jak jednotlivcům, tak i celým civilizacím.
„Zkušební momenty“ jsou v klíčových místech vzestupu umístěny jako takové „nášlapné miny“, které neopatrného odmrští vývojově zpět. Proto existující vyspělejší civilizace musí být vždy daleko eticky vyspělejší než pozemské lidstvo, zejména ve světonázorové rovině, kterou my nazýváme náboženskou a filozofickou. Kdyby nebyly, při jejich předchozím vzestupu z nižšího civilizačního stupně do vyššího by byly vrženy zpět, jejich minulý vzestup by skončil chaosem. Nebo by se dokonce zničily. Jako všechny ty zaniklé „Atlantidy a Lemúrie“. V riziku takového pádu do chaosu, nebo dokonce sebezničení stojí právě teď i lidstvo. Ale na rozdíl od zaniklých civilizací má to štěstí, že v současné konzumní populaci je ještě v mnoha jednotlivcích pevně zakotvené „kristovské vedení“, o jehož účinky se neviditelní pomocníci budou moci opřít. To ono usnadní nalezení správné cesty ke vzestupu do vyšší úrovně bytí pozemského lidstva. Očekával bych navíc i nepředvídatelnou mimořádnou pomoc pro ty, kteří ji budou schopni přijmout. Prostě na rozdíl od Sodomy a Gomory se na Zemi těch „deset spravedlivých“ ještě najde! Proto vítězství sil Světla a zachování života na Zemi mám za jisté. Otázkou pouze je, jak tvrdá bude pro mnoho lidí „platba“ za vzestup lidstva a kolik lidí nároky vzestupu pro svou etickou zpozdilost neunese!

 

Průhledná manipulace
Neboť v důsledku činnosti temných duchů jsou na Zemi zástupy těch, kteří na Živého Boha, tj. absolutní spravedlnost i po smrti těla, „nevěří“. Domnívají se, že není konečné spravedlnosti a pro přežití biologického života je prý nejlepší zásadou vychytralost. Jsou to duše nemocné materializmem a ateizmem, ač si to často neuvědomují. A navíc v současné době vládnou zřejmě ve všech státech na Zemi. Podle nich život sice ve vesmíru vznikl a zřejmě i rozvinutější civilizace existují, ale ty spolu stále bojují ve stylu pod úrovní zvířat. Jako národy na Zemi (ve stylu zabíjení z radosti kvůli chtíči po moci, viz programy TV). Takoví ufouni nás prý podle zvrhlých kontaktérů teď chtějí uchvátit, o nadvládu nad Zemí prý mezi sebou bojují. Na internetu a v knihkupectvích najdete zpráv a knih od těchto kontaktérů „mraky“. V politických stranách a lóžích zase praktiky od takového způsobu myšlení odvozené. Internet a knihy líčí rvačky mimozemských civilizací jako normální, přičemž pojmenovávají skupiny ufounů podle biblických jmen.
Naivním mladým lidem tak předkládají k věření „zaručeně pravé“ akašické dějiny Země, které se odehrály před 200 tisíci lety. Co bude za 6 tisíc let, ví také přesně, co zítra však nikoliv. Jako záchranu před inkarnovanými ufouny nabízejí lidem neočkování, nečipování, rozpuštění organizovanosti, neprověřování čehokoliv vědeckými metodami, odmítání duchovních tradic předků, rozpad rodin, volný sex všeho druhu atd. Ve skutečnosti jsou místo na mimozemské civilizace napojeni na astrální temné síly, které jim diktují vše, co zamlžuje pravé ideje řídící stvoření.

 

Na co myslíme, tím i žijeme
Duchovní člověk se nesmí nechat líčenými hrůzami typu apokalyptických filmů znervóznět, protože tím jeho tělo ztrácí vitalitu. Je svoboda myšlení, proto je moudré nechat kontaktéry „skrze nervy“ pohybovat se ve svých ufounských úrovních, kde se ve stylu zvěrských PC her nepřetržitě bojuje způsobem „chyť, jak chyť“! Ateističtí psychologové prý zjistili, že se pomocí těchto her a TV filmů agresivita a zloba z jedince odreagovává. Ze „zaostalých“ křesťanských evangelií se ale můžeme dovědět, že čím kdo žije v mysli, to později i koná. Kdo nechá v mysli prostor agresivitě a válkám, jeho vlastní mysl jej do těchto hrůz zavede i ve hmotnosti. Tak síly Stvořitele poučují všechny o základním duchovním zákoně, který požaduje zbavit všechno myšlení agrese a nečistoty. Jen tehdy i následné skutečné děje jsou jako „v ráji“. Duchovní člověk tedy posiluje v mysli lásku (toleranci), harmonii (spravedlnost), tvořivost (práci) za jakýchkoliv okolností a nevypočítavě spoléhá na čas a absolutní spravedlnost Stvořitele. A také na pomoc neviditelných sil v nouzi nejvyšší, jak praví přísloví.

Josef Staněk