ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Daňová správa - přiznání elektronicky, fiktivní smlouvy

view counter

Daňová přiznání podávejte elektronicky

I letos mohou daňoví poplatníci využít elektronické podání daňových přiznání. Tento způsob každoročně využívá čím dál tím více poplatníků, kteří tím šetří svůj čas a přispívají k rychlejšímu zpracování daňových přiznání na finančních úřadech.

Elektronické podání daňových přiznání na internetových stránkách české daňové správy (http://cds.mfcr.cz) umožní elektronicky vyplnit jakýkoliv formulář daňového přiznání včetně kontroly správnosti propočtu. Navíc je možné vyplněné daňové přiznání zaslat elektronicky na finanční úřad a to buď prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky. Samozřejmě zůstává i možnost daňové přiznání pouze elektronicky vyplnit, poté vytisknout a zaslat na finanční úřad poštou nebo doručit osobně.

Pro daňové poplatníky, kteří nechtějí zaslat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky, připravuje česká daňová správa interaktivní formulář, který bude možné na počítači vyplnit a vytisknout. Ve srovnání s běžným tiskopisem daňového přiznání bude tento formulář navíc opatřen čárovým kódem, který umožní české daňové správě načíst údaje z daňového přiznání do příslušného systému a tím zrychlit proces zpracování. Interaktivní formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude k dispozici na hlavní stránce internetových stránek české daňové správy (http://cds.mfcr.cz) od 18. ledna 2010. Postupně budou formou interaktivního formuláře zpřístupněny i daňová přiznání k dani z přidané hodnoty, silniční dani a k dani z nemovitostí.

V souvislosti s tím, že daňoví poplatníci čím dál tím více používají elektronické podávání daňových přiznání a s přihlédnutím k nové možnosti podat daňové přiznání prostřednictvím datové schránky, mohla česká daňová správa přistoupit ke snížení množství tištěných formulářů daňových přiznání a to i s ohledem na finanční úsporu ve státním rozpočtu. Daňoví poplatníci se tak musí připravit na to, že tiskopisy daňových přiznání nebudou tak, jako dříve na finančních úřadech volně přístupné a odnositelné v libovolném množství, ale budou vydávány na vyžádání v omezeném množství.

Kompletní databáze daňových tiskopisů je přístupná na internetových stránkách české daňové správy (http://cds.mfcr.cz).

 

 

 

Interaktivní formuláře k dani z příjmů fyzických osob

1.2.2010 , Zdroj: Česká daňová správa
Na stránkách České daňové správy byly zveřejněny interaktivní formuláře pro přiznání daně z příjmů fyzických osob.

Interaktivní formuláře ve formátu pdf, do nichž můžete požadované informace jednoduše vyplnit, najdete na http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA98423-13E4834D/cds/xsl/10276.html?year=0.

K dispozici jsou:

  • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009,
  • Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona),
  • Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona),
  • Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona),
  • Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí.

 

 

 

 

Povinnost platit zálohy na daně z příjmů v roce 2010

1.2.2010 , Zdroj: Ministerstvo financí
Zálohy na daně z příjmů hrazené v roce 2010 jsou splatné v termínech daných zákonem.

Ministerstvo financí vzhledem k množícím se dotazům sděluje, že zálohy na daně z příjmů hrazené v roce 2010 jsou splatné v termínech daných zákonem, tedy čtvrtletně nebo pololetně (§ 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat vydané Ministerstvem financí pod č. j. 43/20 650/2009–431 dne 23. 2. 2009 se týkalo pouze záloh splatných v kalendářním roce 2009. V letošním roce se s obdobným opatřením zatím nepočítá. Právnické a fyzické osoby však mohou v odůvodněných případech požádat správce daně o stanovení záloh jinak.

 

 

Dotace od Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) – nálezy z kontrol FÚ

15.2.2010 , Zdroj: Česká daňová správa
Tento případ bývá častým předmětem dotazů poplatníků, kteří se mylně domnívají, že příjmy z dotačních titulů na úhradu nákladů se zahrnují do základu daně ve zdaňovacím období až v okamžiku jejich úhrady ze strany poskytovatele dotace.

Správným obdobím je však zdaňovací období, pro které je dotace k úhradě nákladů rozhodnutím SZIF určena, tj. období, kdy žadatel obdrží rozhodnutí SZIF, ve kterém je již najisto postaveno, že žadatel dotaci na úhradu nákladů obdrží.Vzhledem k velké četnosti různých dotačních titulů na úhrady nákladů a častým dotazům k této problematice, lze níže uvedený případ brát jako upozornění na možná rizika při poskytnutí dotace z operačních programů SZIF.Správce daně prováděl u daňového subjektu – právnické osoby – kontrolu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2006 a 2008. Předmětem činnosti kontrolovaného daňového subjektu je zemědělství se zaměřením na chov dobytka a agroenvironmentální údržbu krajiny.Na základě rozhodnutí Státního zemědělského a intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) obdržel tento daňový subjekt dotace, které byly určeny pro rok 2006 (v celkové výši 5 067 002,39 Kč). Obdobně tomu bylo pro rok 2008, kdy obdržel dotace v celkové výši 5 584 241,62 Kč. Při kontrole zaúčtování dotací a jejich zahrnutí do základu daně zdaňovacího období roku 2006 a 2008 bylo zjištěno, že daňový subjekt sice účtoval dotace na výnosový účet, avšak z časového hlediska v některých případech do nesprávného účetního období. Dotace byly účtovány do účetního období, ve kterém byly finanční prostředky připsány na bankovní účet, nikoliv do účetního období, pro které byly rozhodnutím SZIF určeny a do kterého byly současně zahrnuty nákladové položky související s dotací.

Zaúčtováním výše uvedených dotací do nesprávného období došlo v rozporu s § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů, podle kterého je základem daně rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, v roce 2006 ke snížení základu daně o 2 018 872,39 Kč a v roce 2008 o 1 262 872,49 Kč. Správce daně zvýšil daňovému subjektu základ daně o výše uvedené částky a doměřil daň v roce 2006 ve výši 484 560 Kč a v roce 2008 ve výši 265 230 Kč.Současný stav případu: Zpráva z kontroly byla s daňovým subjektem projednána, dodatečné platební výměry byly doručeny dne 11. 12. 2009 a jsou v právní moci.

 

 

Fiktivní kupní smlouvy a faktury

22.2.2010 , Zdroj: Česká daňová správa
Správce daně se při kontrolách setkává s fiktivními kupními smlouvami i fakturami.

Fiktivní kupní smlouvy
Při kontrole daně z příjmů právnických osob bylo správcem daně zjištěno, že kontrolovaná právnická osoba ve zdaňovacím období 2006 a 2007 zaúčtovala do nákladů nákup zboží - ojetých vozidel. Jednotlivé položky byly zaúčtovány do nákladů na základě „kupních smluv“, na kterých byly jako prodávající uvedeny tuzemské osoby a byly hrazeny v hotovosti. Zároveň bylo zjištěno, že do nákladů byly zaúčtovány výdajové pokladní doklady na úhradu správních poplatků při dovozu motorového vozidla ze zahraničí. Prodávající uvedení na kupních smlouvách nebyli nalezeni v evidenci vozidel jako provozovatelé vozidla a vyšlo najevo, že vozidla byla nejprve evidována v zahraničí, datum evidence v České republice odpovídal časově době, kdy bylo vozidlo kontrolovanou právnickou osobou prodáno novému majiteli. Byl proveden výslech svědků – osob, které měly dle kupních smluv prodat vozidla kontrolované právnické osobě. Svědci uvedli, že vozidla kontrolované právnické osobě neprodali. Poté kontrolovaná právnická osoba oznámila správci daně poškození veškerých účetních dokladů a účetních knih.

Ze zjištění v průběhu kontroly a sdělení zástupce kontrolované právnické osoby bylo zřejmé, že vozidla byla nakoupena převážně v zahraničí a poté byly „sepsány“ fiktivní kupní smlouvy, ve kterých byly jako prodávající uvedeny tuzemské osoby. Původní kupní smlouvy sepsané se zahraničními prodávajícími nebyly předloženy.Na základě těchto zjištění vznikly správci daně pochybnosti ohledně nakupovaných vozidel a vyzval kontrolovaný subjekt, aby tyto pochybnosti odstranil. Kontrolovaná právnická osoba ani na výzvu správce daně neprokázala, že položky zaúčtované do nákladů za nákup vozidel jsou nákladem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, tedy neodstranila pochybnosti správce daně. Daňovou povinnost nebylo možno stanovit dokazováním, proto správce daně přistoupil ke stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek.Za zdaňovací období 2006 byla daňovému subjektu doměřena daň z příjmů právnických osob ve výši 48 tis. Kč a za zdaňovací období 2007 byla snížena ztráta a doměřena daň ve výši 520 tis. Kč.

 

Fiktivní faktury

Podnětem k zahájení daňové kontroly daně z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty bylo tvrzení občana, že pro určité firmy vystavoval faktury, pokladní doklady a jiné písemnosti, stvrzoval je svým podpisem, ale ve skutečnosti nebyly fakturované stavební práce prováděny. Situaci objasnil tím, že mu za tuto činnost byla poskytována odměna v dohodnuté procentní výši z fakturované hodnoty. Kontrolovaný daňový subjekt uvedl, že „dodavatel“ nemluví pravdu a trval na tom, že fakturované práce byly provedeny. Na základě tvrzených skutečností pojal správce daně podezření, že nedocházelo k faktickému poskytování fakturovaných služeb a zahájil daňovou kontrolu.

V rámci provedeného důkazního řízení došel správce daně k závěru, že kontrolovaný daňový subjekt zahrnul do výdajů - uplatnil daň z přidané hodnoty na vstupu na základě fiktivně vystavených faktur. Dále vyšlo najevo, že kontrolovaný subjekt nejenže zahrnoval do výdajů „fiktivní“ faktury, ale současně na práce, které provedl sám, vystavoval faktury, kde jako dodavatele uváděl jinou osobu. Dosažené příjmy si nechával poukazovat na „půjčené“ bankovní účty. V neposlední řadě daňový subjekt uplatnil do výdajů částky za nákup nářadí v řádech několika set tisíc korun. Výslechem prodavače a majitele obchodu označeného za prodejce nářadí bylo zjištěno, že se opět jednalo o fiktivní výdaje.

Při uplatnění předmětných dokladů daňový subjekt porušil ustanovení § 24 z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a ustanovení § 72 z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Na základě uvedených zjištění byla za zdaňovací období 2005-2007 dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob ve výši cca 2,3 mil. Kč a daň z přidané hodnoty ve výši 339 000 Kč.

 

 

 

Kontrola FÚ: Nepřiznané příjmy FO

16.2.2010, Zdroj: Česká daňová správa
Daňová kontrola může dodatečně doměřit i miliony korun.

V prosinci 2009 finanční úřad ukončil kontrolu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 a kontrolu daně z přidané hodnoty za zdaňovací období roku 2007 u daňového subjektu, který podnikal v oblasti provádění výkopových prací. Daňové kontroly byly provedeny na základě podnětu vyměřovacího oddělení, které uvedlo, že poplatník podává pozdě daňová přiznání, ve kterých vykazuje podezřele vysoké obraty a zároveň nemá žádné zaměstnance.
Při daňových kontrolách bylo zjištěno, že daňový subjekt nepřiznal veškeré jím dosažené příjmy, resp. uskutečněná zdanitelná plnění (porušení § 5 zákona o daních z příjmů, resp. § 21 zákona o dani z přidané hodnoty) a že si ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, resp. na dani na vstupu, uplatňoval částky od dodavatele, který při svědecké výpovědi uvedl, že předmětné doklady nevystavil a služby neuskutečnil (porušení § 24 zákona o daních z příjmů, resp. § 73 zákona o dani z přidané hodnoty). Na dani z přidané hodnoty si dále tento plátce uplatnil nárok na odpočet daně z dokladů, které byly vystaveny osobou, jenž nebyla plátcem daně z přidané hodnoty (rovněž došlo k porušení § 73 zákona o dani z přidané hodnoty).
Na základě provedených daňových kontrol byla daňovému subjektu:

  1. na dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 dodatečně vyměřena daň ve výši cca 2,5 mil. Kč a základ daně byl zvýšen o cca o 7,6 mil. Kč
     
  2. na dani z přidané hodnoty za období leden až prosinec 2007 byla dodatečně vyměřena daňová povinnost ve výši cca 1,5 mil. Kč.