ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Praktické příklady k DPH

view counter

Praktické příklady k DPH po novele zákona od 1. 1. 2010

31.5.2010 , Ing. Ladislav Pitner
Poslední velká novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2010 přinesla celou řadu podstatných změn, především v otázce určení místa plnění při poskytnutí služeb. Jak naznačuje praxe a četnost dotazů na tuto problematiku, přinesly předmětné změny řadu nejasností. Pokusme se některé z nich objasnit.

 

Výjimky při určení místa plnění při poskytnutí služby

Základní pravidlo pro určení místa plnění při poskytnutí služby je i po novele uvedeno v § 9 ZDPH. Odstavec 1 tohoto paragrafu však nově obsahuje samostatné základní pravidlo pro určení místa plnění při poskytnutí služby pro osobu povinnou k dani a odstavec 2 pak samostatné základní pravidlo pro určení místa plnění při poskytnutí služby pro osobu nepovinnou k dani.

I od 1. 1. 2010 platí zásada, že výjimky ze základního pravidla jsou stanoveny samostatně, a to nově nejen v § 10 ZDPH, ale i v §§ 10a až 10k ZDPH s tím, že §§ 10e až 10i ZDPH se vztahují na poskytnutí služby osobě nepovinné k dani. Pokud není pro určitou službu stanovena výjimka v §§ 10, 10a až 10k ZDPH, platí pro místo plnění základní pravidlo podle § 9 ZDPH (buď podle odstavce 1,  nebo podle odstavce 2).

Příklady na místo plnění při poskytnutí služeb podle §§ 10, 10a až 10d ZDPH

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti (§ 10 ZDPH)

Při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací (nově je tato služba výslovně uvedena, do novely však platil výklad, že jde o službu vztahující se k nemovitosti), udělení práv na užívání nemovitosti (nájmy) a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou služby architekta a stavebního dozoru, je místem plnění místo, kde se nemovitost nachází. Takto se určuje místo plnění při poskytnutí služeb jak osobám povinným k dani, tak osobám nepovinným k dani.

 

Příklad 1

Plátce daně,  s. r. o.,  poskytuje službu stavebních prací osobě registrované k dani se sídlem na Slovensku a na nemovitosti, která je na území Slovenska. Služby byly poskytnuty dne 23. 6. 2010, úplata (záloha) byla přijata dne 20. 5. 2010. Místo plnění je na území Slovenska, zde vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň. Plátce poskytuje službu s místem plnění mimo tuzemsko a je povinen přiznat toto plnění ke dni přijetí úplaty, které nastalo přede dnem poskytnutí služby,  to znamená ke dni 20. 5. 2010. Plátce jako měsíční plátce uvádí údaj o poskytnuté službě do ř. 21 daňového přiznání za měsíc květen a  vystavuje daňový doklad podle § 33 ZDPH.

Daň přiznává příjemce služby, osoba registrovaná k dani na Slovensku podle slovenských předpisů.

 

Příklad 2

Plátce daně,  s. r. o.,  poskytuje službu stavebních prací osobě nepovinné k dani se sídlem na Slovensku a na nemovitosti, která je na území Slovenska. Služby byly poskytnuty dne 2. 7. 2010, úplata byla přijata dne 10. 7. 2010. Místo plnění je na území Slovenska, zde vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň. Plátce poskytuje službu s místem plnění mimo tuzemsko a je povinen přiznat toto plnění ke dni poskytnutí služby,  to znamená ke dni 2. 7. 2010. Plátce jako měsíční plátce uvádí údaj o poskytnuté službě do ř. 25 (služba byla poskytnuta osobě nepovinné k dani) daňového přiznání za měsíc červenec a  vystavuje daňový doklad podle § 33 ZDPH.

Plátce je podle slovenských předpisů povinen se registrovat k DPH na Slovensku a přiznat a zaplatit daň.

 

Příklad 3

Česká firma, plátce DPH,  vypracuje pro jinou českou firmu, také plátce DPH, v roce 2010 projektovou dokumentaci na nemovitost, která se nachází na Slovensku.

Pokud jde o projekt vztahující se ke konkrétní nemovitosti, místo plnění se určí podle § 10 ZDPH, tj. podle toho, kde se nachází nemovitost. Místo plnění je tedy na Slovensku, povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká na Slovensku podle slovenských předpisů vč. povinnosti registrace k dani, pokud příjemce služby není osobou registrovanou k dani na Slovensku.

 

Místo plnění při poskytnutí přepravy osob (§ 10a ZDPH)

Při poskytnutí služby přepravy osob je místem plnění místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Toto pravidlo opět platí jak pro poskytnutí služeb osobám povinným k dani, tak i osobám nepovinným k dani.

 

Příklad 4

Dopravce, plátce DPH, poskytne službu osobní přepravy zahraniční cestovní kanceláři na území ČR dne 5. 4. 2010, úplata byla přijata dne 12. 4. 2010. Místem plnění je tuzemsko, povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká poskytovateli služby v tuzemsku, jedná se o zdanitelné plnění. Plátce uvede údaje o poskytnuté službě do ř.1 (základní sazba - nepravidelná doprava) nebo ř. 2 (snížená sazba - pravidelná přeprava) daňového přiznání za měsíc duben 2010 a vystaví běžný daňový doklad.

 

Příklad 5

Dopravce, plátce DPH, poskytne službu přepravy osob osobě registrované k dani na území Polska, a to dne 2. 5. 2010 (úplata byla přijata ve stejný den). Místem plnění je území Polska a zde vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň, a to podle polských předpisů osobě registrované k dani, příjemci služeb. Plátci vznikla povinnost přiznat uskutečnění plnění, poskytnutí služby, dnem 2. 5. 2010 a údaje uvede do ř. 21 daňového přiznání za měsíc květen 2010. Plátce rovněž vystaví daňový doklad podle § 33 ZDPH.

 

Příklad 6

Dopravce, plátce DPH, poskytne osobě registrované k dani v Německu služby přepravy osob v Německu (2. 5. až  5. 5. 2010), Belgii (12. až 15. 5. 2010) a Holandsku (26. 5 až 29. 5. 2010). Úplata byla přijata vždy po datu poskytnutí služeb. Místem plnění bude vždy místo, kde se příslušný úsek přepravy uskuteční, tj. v Německu, Belgii a v Holandsku. Povinnost přiznat daň vzniká vždy v těchto zemích, a to podle předpisů platných v příslušném členském státě. Plátce přizná uskutečnění  těchto plnění, poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko ke dni poskytnutí služeb a údaje o těchto plnění uvede do daňového přiznání za měsíc květen 2010. Plátce rovněž vystaví daňové doklady podle § 33 ZDPH.

Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy a podobných služeb (§ 10b ZDPH)

Při poskytnutí služby vztahující se ke kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akci, jako je veletrh nebo výstava, včetně přímo související služby, jakož i služby organizátora této akce, je místem plnění místo, kde se tato akce skutečně koná.

 

Příklad 7

Český umělecký soubor uskuteční několik koncertů po Evropě, vždy v členském státě EU (Německo, Itálie, Francie, Holandsko). Místem plnění je vždy (bez ohledu na to, jaké osobě je kulturní služba poskytnuta) v té zemi, kde se koncerty či vystoupení uskuteční (skutečně konají). Povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká vždy v konkrétní členské zemi, z hlediska ČR se jedná o poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko, plátce je uvádí podle data poskytnutí nebo data přijatí úplaty (nastane-li přijetí úplaty dříve než  poskytnutí služby) do  ř. 21 (při poskytnutí osobě registrované k dani v jiném členském státě) nebo do ř. 25 (v ostatních případech).
 

Příklad 8

Plátce daně, a. s.,  poskytne v rámci veletrhu v Německu služby výstavy, veletrhu jinému českému plátci, s. r. o. Místem plnění je Německo, povinnost registrace, přiznat a zaplatit daň vzniká a. s., plátci v Německu,  podle německých předpisů. Plátce, s.r.o., pořídí službu veletrhu s německou daní a pokud bude splňovat podmínky stanovené německými předpisy, může požádat o vrácení daně.
 

Příklad 9

Plátce daně, vzdělávací agentura, uspořádá pro pracovníky jiného českého plátce, a.s.,  (tento plátce není registrován k dani v jiné členské zemi) školení v Rakousku, místem plnění je tedy Rakousko, tj. místo, kde se vzdělávací akce skutečně koná. Povinnost registrace, přiznat a zaplatit daň vzniká vzdělávací agentuře,  plátci v Rakousku podle rakouských předpisů. Plátce daně, vzdělávací agentura, přizná poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko, vzdělávací služby, v daňovém přiznání v ř. 25 daňového přiznání k DPH. Plátce, a. s., pořídí vzdělávací službu s rakouskou daní. Pokud bude splňovat podmínky stanovené rakouskými předpisy, může požádat o vrácení daně.